Arbetsgrupp: Jämlikare frekvensavgifter för telebolag och tv-aktörer

Pressmeddelande 07.09.2009 10.57 fi sv

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp som behandlar frekvensavgifterna ger i sin mellanrapport ett förslag till principer för hur man kan förenkla de avgifter som uppbärs för användningen av frekvenser och göra dem jämlikare.

För närvarande betalas för mobilkommunikationsfrekvenserna sammanlagt 3,7 miljoner euro årligen, men för tv-frekvenserna endast 54 000 euro per år. De frekvensmängder som står till förfogande är emellertid nästan lika stora: för tv-sändare 376 MHz och för mobilkommunikation 373 MHz.

Arbetsgruppens mellanrapport publicerades den 7 september. Slutrapporten ska vara färdig i slutet av februari 2010.

- En effektivare frekvensanvändning är inskriven i regeringsprogrammet. Arbetsgruppen har i uppdrag att utreda modeller för frekvensavgifter som är rättvisa och som sporrar till att använda frekvenserna effektivt. Det gör inte den nuvarande modellen för frekvensavgifter. Beslutet om i vilken riktning avgiftsmodellen ska utvecklas fattar vi då arbetsgruppens slutliga förslag är klart, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Den största enskilda förändringen som föreslås i mellanrapporten gäller tv-aktörerna. Enligt förslaget uppbärs i fortsättningen också av tv-aktörerna en avgift som motsvarar den frekvensmängd de använder, vilket höjer avgiften från den nuvarande nivån. På motsvarande sätt sjunker avgifterna för de andra användargrupperna i någon mån.

Samtidigt som avgifterna blir jämlikare ska man förenkla också grunderna för hur de bestäms.

Också i fortsättningen samlar man med frekvensavgifterna in endast en summa som motsvarar Kommunikationsverkets kostnader för frekvensförvaltning, som för närvarande ligger på knappt 10 miljoner euro. Arbetsgruppen föreslår att man inte förändrar den här utgångspunkten.

I många länder strävar man till att förbättra frekvenseffektiviteten genom att fastställa frekvensavgifter som är betydligt högre än de administrativa kostnaderna. I Finland går man i det här skedet inte in på den vägen.

Inte heller försöket med auktion av frekvenser, som ordnas i november, inverkar på frekvensavgifterna, utan koncessionsinnehavarna betalar förutom en koncessionsavgift som bestäms av auktionen också en frekvensavgift.

Om de föreslagna förändringarna av frekvensavgifterna ordnas ett öppet diskussionsmöte den 21 september samt en remissbehandling som ska vara klar den 9 oktober.

Ytterligare information
kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala, tfn (09) 160 2858 eller 050 344 3400
konsultativa tjänstemannen Kaisa Laitinen, tfn (09) 160 28608 eller 040 772 7643