null Arbetsgrupp: Medieavgift för offentlig service i stället för televisionsavgift

Arbetsgrupp: Medieavgift för offentlig service i stället för televisionsavgift

Pressmeddelande 23.04.2009 15.20 fi sv

Den arbetsgrupp som tänkt igenom Rundradions finansiering och public service-verksamhet föreslår att den nuvarande televisionsavgiften ersätts av en medieavgift för offentlig service, som automatiskt uppbärs av alla hushåll och företag av en viss storlek.

Eftersom den grupp som betalar avgiften blir större skulle avgiften för ett enskilt hushåll sjunka från nuvarande 224,30 euro till cirka 175 euro. Den avgift som hushållet betalar skulle vara densamma oberoende av hushållets storlek. Hushållet omfattar de personer som är fast bosatta i samma bostad eller på samma adress.

Den parlamentariska arbetsgruppen ledd av riksdagsledamot Mika Lintilä (C) överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 23 april.

Arbetsgruppen gör en utvärdering av flere olika finansieringsalternativ. Målsättningen är att finansieringen av public service ska ordnas långsiktigt och enkelt.

För att den offentliga servicens oberoende ska garanteras anser arbetsgruppen att finansieringen också i fortsättningen bör bestå av avgifter som betalas av medborgare och sammanslutningar.

Avgiften skulle inte längre vara bunden till att man äger en tv-apparat och samtidigt frångår man systemet med granskning av televisionsavgiften. Linjedragningen beträffande avgiften baserar sig på att Rundradions offentliga service i praktiken når alla finländare. Tjänsterna produceras förutom för televisionen också för radion och för internet och de används på terminaler av alla de slag, också mobilt.

Företagens medieavgift för offentlig service ska enligt förslaget vara tre gånger den avgift som hushållen betalar och den uppbärs då företagets omsättning är minst 400 000 euro per år.

Avgiften uppbärs av Kommunikationsverket. Det nya finansieringssystemet föreslås tas i bruk år 2011.

Enligt arbetsgruppen bör utgångspunkten då man bestämmer om avgiftens storlek vara att en summa på omkring 450 miljoner euro flyter in till televisions- och radiofonden. Statsrådet bestämmer också i fortsättningen om hur stor finansiering Rundradion får.

Definitionen av public service bör preciseras

Arbetsgruppen anser att den nuvarande definitionen av public service i huvudsak är ändamålsenlig. Definitionen av uppdragen behöver emellertid uppdateras så att den passar ihop med den föränderliga medievärlden.

Arbetsgruppen föreslår att definitionen av public service-uppdraget preciseras. Den nuvarande förpliktelsen till ett programutbud med full service ändras till en förpliktelse att se till att ett mångsidigt och täckande programutbud står till buds för alla på lika villkor.

Arbetsgruppen betonar att uppfyllandet av public service-uppdraget både nu och i framtiden förutsätter att ny teknologi utnyttjas då man utvecklar innehåll och distributionskanaler.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att Rundradion föreläggs plikten att uppbevara programmaterial och så fylla den viktiga uppgiften att fungera som folkets minne.

Till den nuvarande definitionens förpliktelse att betona program riktade till barn föreslås att man lägger till programutbud som når också de unga åldersgrupperna.

Förvaltningsrådets uppgifter bör preciseras

I slutrapporten tar arbetsgruppen ställning också till övervakning och styrning av den offentliga servicen.

Arbetsgruppen anser att de uppgifter Rundradions förvaltningsråd har bör preciseras och att dess ställning som oberoende organ bör förstärkas. Definitionen i den nuvarande lagen är allmän till utformningen och motsvarar enligt arbetsgruppen inte längre de nuvarande kraven. Också uppdragsfördelningen mellan förvaltningsrådet och styrelsen bör ytterligare göras klarare.

Arbetsgruppen betonar förvaltningsrådets plikt att övervaka att användningen av de medel som anvisats för verkställandet av public service-uppdraget är genomskinlig och effektiv. Förvaltningsrådet ska också övervaka att man inte använder prisdumpning eller motstridiga stödformer.

Bakgrund

Arbetsgruppen som leddes av riksdagsledamot Mika Lintilä hade i uppdrag att lägga förslag till definition och omfattning av Rundradions public service-uppdrag och till hur finansieringen ska ordnas.

Dessutom skulle gruppen beakta tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för public service, servicens omfattning och finansieringens inverkan på kommunikationsmarknaden samt public service-verksamhetens betydelse för främjandet av den finländska innehållsproduktionen.

Arbetsgruppens vice ordföranden var riksdagsledamöterna Tarja Filatov (SDP) och Jari Koskinen (Saml).

Medlemmar i arbetsgruppen var riksdagsledamöterna Bjarne Kallis (KD), Martti Korhonen (VF), Anni Sinnemäki (Gröna), Raimo Vistbacka (Sannf) och Ulla-Maj Wideroos (SFP) samt understatssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet, överdirektör Liisa Ero från kommunikationsministeriet, verkställande direktör Kari Väisänen från Ekonomiska Informationsbyrån och doktorn i samhällsvetenskaper Juhani Wiio.


Ytterligare information

arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot Mika Lintilä, tfn (09) 432 3080 eller 050 511 3080