Arbetsgrupp: Mycket kan förbättras i den tunga trafikens säkerhet

Pressmeddelande 21.04.2005 09.08 sv

Den arbetsgrupp som har undersökt säkerheten i den tunga trafiken föreslår över 20 ämnesområden som det skulle vara skäl att utveckla eller utreda närmare för att förbättra trafiksäkerheten. De anknyter till såväl förarna som fordonen, väglaget och övervakningen av trafiken.

Arbetsgruppen tillsattes efter olyckan i Konginkangas senaste vår.

Arbetsgruppen anser det vara nödvändigt att undersöka om säkerheten i den tunga trafiken nattetid skulle förbättras av att de nattliga körningarna minskar eller till exempel av att antalet pauser ökar. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man till polisens förfogande skulle utveckla ett användbart test, med vilket man kunde bedöma förarens trötthetstillstånd.

Ur de olyckor som sker med tunga fordon borde man få fram sådana specifika riskfaktorer som kunde minskas genom att man utvecklar förarnas utbildning.

Man borde undersöka hur yrkesförarnas företagshälsovård utvecklas. Samtidigt borde man skapa förutsättningar för att följa med enskilda förares hälsa.

Arbetsgruppen anser att det är skäl att undersöka hur de moderna broms-, retarder- och stabilitetssystemen i dragbilarna inverkar på hur tunga fordonskombinationer uppför sig. Man borde också utreda behovet att göra bruket av vinterdäck obligatoriskt i bussar och fordonskombinationer. Som ett lindrigare alternativ skulle man bedöma vilken effekt det har om man under vintermånaderna använder däck med ett minimidjup på räfflingen som är större än under andra tider på året.

Det är skäl att utreda hur allmänt det är att hastighetsbegränsaren i lastbilar och bussar fungerar mot reglerna. Man bör också överväga att installera alkolås som obligatorisk utrustning.

Ny teknik bör mer omfattande tas i bruk för att förbättra säkerheten i den tunga trafiken. Som exempel nämns system som varnar för överlast, för brott mot reglerna om kör- och vilotider samt för otillräckligt köravstånd.

Arbetsgruppen anser att det är bra att en undersökning kör igång för att utveckla ett automatiskt system för väglagsinformation. Systemet skulle fungera så, att fordon ute i trafiken skulle göra halkmätningar och automatiskt förmedla informationen vidare till Vägförvaltningens väglagcenter. Vägförvaltningen skulle för sin del kunna varna andra fordon och styra underhållet av vägen.

För övervakningen av den tunga trafiken behövs en långsiktig plan. Platser som särskilt övervakas skulle oftare än i dag vara hamnar, gränsövergångar samt stora terminal- och fabriksområden med omgivningar. Man bör också utveckla och upprätthålla polisens yrkeskunnande för övervakningen av den tunga trafiken.

Kommunikationsministeriet har ännu inte tagit ställning till genomförandet av de åtgärder som föreslås.


Säkerhetssituationen inom den tunga vägtrafiken och forskningsbehovet på området (Raskaan tieliikenteen turvallisuustilanne ja tutkimustarvekartoitus). Kommunikationsministeriets publikationer 31/2005. Säljs av Edita Abp, tfn 0204 5005. För pressen från KM:s informationsenhet, tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi. Publikationen finns också på ministeriets webbsidor www.mintc.fi.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500
eller 0400 607 848