Arbetsgrupp råder bot på hörbarhetsproblem i lågenergihus

Pressmeddelande 02.10.2013 15.03 fi sv

I vissa nya lågenergihus har man konstaterat att samtal avbryts och att trådlöst internet inte fungerar. En anledning anses vara nya, mer energieffektiva byggnader och bygglösningar som stör radiosignaler inomhus.

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet har sökt lösningar på dessa hörbarhetsproblem. Arbetsgruppen har bestått av representanter från miljöministeriet, myndigheter inom kommunikations- och byggnadsbranschen, företag i telebranschen samt sakkunniga i byggnadsbranschen.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen den 1 oktober 2013.

I rapporten utvärderas olika radio- och byggnadstekniska lösningsmodeller med hjälp av vilka mobiltelenätets hörbarhetsproblem kan förebyggas vid nybyggnad och reparationsbyggnad.

Det finns flera sätt att lösa problemen och man måste hitta de lämpligaste och mest kostnadseffektiva alternativen för varje situation. I sin rapport understryker arbetsgruppen förebyggande.

Minister Viitanen påpekar att hörbarhetsproblemen kommer att drabba allt fler allteftersom lågenergihusen blir fler på grund av nybyggnad och reparationsbyggnad. Därför måste man snabbt hitta en lösning.

EU kräver att man efter 2020 övergår till att bygga så gott som nollenergihus.

- Det viktiga är att informationen om problemen och hur de ska lösas sprids effektivt till planerare, byggare, telebranschen, myndigheter och konsumenter. Det är alltid svårare och dyrare att åtgärda problemen i efterhand, konstaterar Viitanen.

- Ett fungerande mobiltelenät är ett grundläggande behov i dagsläget. Därutöver ökar hela tiden mobiltelenäten inne i byggnader i takt med att olika slags terminalutrustningar blir fler och fler. Därför hoppas jag att arbetsgruppens förslag och rekommendationer inom kort kommer att ge konkreta resultat, säger Viitanen.

En av arbetsgruppens åtgärdsrekommendationer på kort sikt är att fastställa ett s.k. hörbarhetsvärde för radiosignalen (RF) för de vanligare byggnadsmaterialen. RF-värdet är ett konkret verktyg för att redan när byggnaden planeras bedöma sannolikheten för att hörbarhetsproblem uppstår. Därmed kan man förebygga problem till exempel genom att välja lämpliga byggnadsmaterial eller genom att göra RF-öppningar i byggnadens väggar som radiosignalen kan ta sig in genom.

Därutöver rekommenderar arbetsgruppen att man utvecklar basenhetslösningar samt bereder kabeldragning för husspecifika inomhusnät som lämpar sig för mobilnätanvändning.

Åtgärder på längre sikt som arbetsgruppen rekommenderar omfattar bland annat främjandet av ibruktagandet av lagliga, små relästationer.

I dagsläget är små relästationer och aktiva antennförstärkare förbjudna i Finland eftersom de inte är avsedda för konsumentbruk och eftersom de orsakar märkbara störningar för den övriga mobilkommunikationen.

Arbetsgruppen anser att förmånliga relästationer för konsumentbruk bör utvecklas och släppas på marknaden. Om detta förutsätter en lagändring bör den nya lagstiftningen beredas så öppet som möjligt.

- Radiosignalernas hörbarhet är en viktig del av en god ram för samhället och boendet. Detta gäller såväl boende och rörlighet som service. Arbetet som nu gjorts visar att kompetensen bör - och kan - utvecklas på denna punkt både vad gäller byggnader och teknologi, framhäver Viitanen.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, enhetschef, kommunikationsmarknaden, tfn 0295 34 2585
Sini Wirén, överinspektör, tfn 0295 34 2532