Arbetsgrupp ser över lagen om posttjänster

Pressmeddelande 16.10.2008 16.13 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att se över lagen om posttjänster. Tjänsterna regleras nu av en lag från år 2001.

De förändringar som förutsätts i det direktiv om posttjänster som EU offentliggjorde på våren bör sättas i kraft i Finland före den första januari 2011.

Kommunikationsminister Suvi Lindén har föreskrivit arbetsgruppens uppgifter. Den har i uppdrag att bl.a. utreda hurdana behov av förändring den nya direktivet förorsakar i Finland och att bedöma vilka andra behov av nationella reformer det finns beträffande lagen om posttjänster. Arbetsgruppen ska särskilt beakta utvecklingen inom postbranschen och hur den påverkar de samhällsomfattande tjänsterna och möjligheten att erbjuda dem i framtiden.

Ordförande för arbetsgruppens ledningsgrupp är konsultativa tjänstemannen Elina Normo och vice ordförande konsultativa tjänstemannen Tuula Broman. Ordförande för arbetsgruppens arbetsutskott är Tuula Broman och vice ordförande Elina Normo.

Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag till ändringar av lagen om posttjänster före den 31 januari 2010.

konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
konsultativa tjänstemannen Tuula Broman, tfn (09) 160 28609