Arbetsgrupp ska bedöma genomförandet av den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter

Pressmeddelande 16.02.2021 10.34 fi sv en

Bilar på vägen (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)

Kommunikationsministeriet tillsätter en förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp för att bedöma och bereda den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter. Arbetet är en del av beredningen av färdplanen för fossilfria transporter.

Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Åtgärderna i färdplanen gäller vägtrafiken, som orsakar merparten av utsläppen från trafiken och transporterna.

Åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter är indelade i tre steg. I den första fasen stöds och uppmuntras företag och individer att använda hållbarare transportmedel. I den andra fasen bedöms metoder vars inverkan på utsläppen vi behöver mer kunskap om innan beslut fattas. Framför allt utreds det om andelen hållbara biodrivmedel och elektrobränslen kan utvidgas ytterligare och hurdana konsekvenser exempelvis distansarbete, god väghållning och nya tjänster inom transporter har. 

- I den tredje fasen, hösten 2021, bedömer regeringen vad som kan uppnås med hjälp av dessa metoder och om EU avancerar tillräckligt snabbt i rätt riktning, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Även ersättningsmodeller granskas

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda en heltäckande bedömningspromemoria där man bedömer och bereder de åtgärder som genomförandet av den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter förutsätter samt tidtabellen för genomförandet av åtgärderna. Arbetsgruppen lägger också fram förslag till eventuella kompensationsmodeller för företag och hushåll.

I systemet för utsläppshandeln inom vägtransporter ska bränsledistributören vid regelbundna auktioner av staten köpa en distributionsrätt som är bunden till kolinnehållet och som motsvarar den mängd fossilt bränsle som säljs. Antalet utsläppsrätter som auktioneras ut minskar småningom så att utsläppshandeln kompletterar andra metoder tillräckligt för att utsläppsminskningsmålet ska uppnås före 2030.

Vad händer härnäst?

Till tjänstemannaarbetsgruppen bjuds in medlemmar från arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten. Arbetsgruppen inleder arbetet den 1 mars 2021. Under arbetets gång kommer andra berörda grupper att höras.

Färdplanen för fossilfria transporter , dvs. statsrådets principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från inhemska transporter, är på remiss fram till den 19 februari 2021.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377, Twitter @RuuskanenSanna

Niko-Matti Ronikonmäki, ledande sakkunnig, tfn 050 514 2493, Twitter @ronikni