Arbetsgrupp ska föreslå reform av kollektivtrafikens offentliga finansiering

Pressmeddelande 18.11.2008 15.38 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att förnya det offentliga finansieringssystemet för kollektivtrafiken så, att det på bästa sätt verkar för att de trafikpolitiska målen kan nås.

Arbetsgruppens uppgift är bl.a. att definiera den kollektivtrafik som finansieras av staten. Dessutom ska den ge ett förslag till arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna samt till grunderna för hur kostnaderna ska fördelas då tjänster arrangeras och utvecklas.

Med offentlig finansiering tryggar man en basnivå på tjänsterna inom kollektivtrafiken och främjar användningen av kollektivtrafik till exempel på ställen där trängsel och utsläpp från trafiken kräver att människorna styrs till att anlita kollektiva trafikmedel.

Arbetsgruppens mandattid räcker till slutet av februari 2009. Ordförande för arbetsgruppen är regeringsrådet Mikael Nyberg från kommunikationsministeriet. Medlemmar är budgetrådet Esko Tainio från finansministeriet, direktör Leena Karessuo från Finlands Kommunförbund, chefen för trafikförvaltningen Pekka Rintamäki från länsstyrelsen för Södra Finlands län och överinspektör Seppo Huttunen från länsstyrelsen för Östra Finlands län. Från kommunikationsministeriet hör till arbetsgruppen konsultativa tjänstemannen Jaana Kuusisto, regeringsrådet Tuula Ikonen, överinspektör Merja Nikkinen och överingenjör Marcus Merin.

Ytterligare information
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474, 040 837 8794
överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374, 040 768 1261