Arbetsgrupp: Trafikpolitiska redogörelser ger mer långsiktighet i beslut om trafikleder

Pressmeddelande 19.04.2006 12.06 sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet föreslår att beslut om trafikleder skulle göras för en period av 10-15 år och att riksdagens roll i beslutsfattandet skulle förstärkas. Det här skulle genomföras med s.k. redogörelseförfarande.

Arbetsgruppens rapport överlämnades till kommunikationsminister Susanna Huovinen onsdagen den 19 april.

De långsiktiga riktlinjerna skulle slås fast i statsrådets trafikpolitiska redogörelser, som skulle behandlas i riksdagen. Det nuvarande beslutsfattandet som håller sig till regeringsperioderna anser arbetsgruppen vara alltför kortsiktigt.

Också minister Huovinen anser att en förlängning av planeringsperioden är i nyckelposition för trafikinvesteringarna, då man strävar till att svara på de förväntningar som ställs på trafikpolitiken.

- I framtiden är det nödvändigt att binda de politiska beslutsfattarna till ett långsiktigare beslutsfattande än för närvarande. Jag tror att arbetsgruppens förslag väl svarar mot det här behovet och fungerar som en god grund också för förhandlingarna om regeringsprogrammet nästa vår, konstaterar Huovinen.

För att redogörelserna skall kunna genomföras är det nödvändigt att riksdagen, finansministeriet och kommunikationsministeriet godkänner det nya handlingssättet. Man borde kunna enas om reformen då man gör upp programmet för nästa regering.

Arbetsgruppen betonar att den föreslagna modellen för redogörelser skulle öka öppenheten i trafikpolitiken. I och med att riksdagens roll förstärks skulle besluten göras på en politiskt bredare bas än för närvarande. Riksdagen skulle också besluta om finansieringsnivån för trafikinvesteringarna. Modellen kan tillämpas på alla trafikformer.

I redogörelsen skulle trafikpolitiken kopplas ihop med bl.a. näringslivs-, region- och miljöpolitiken. Det skulle betyda att regeringen och riksdagen skulle vara tvungna att anpassa de trafikpolitiska målsättningarna till samhällets andra behov och ekonomiska möjligheter.

Arbetsgruppen föreslår också flera budgettekniska reformer, med vilka man skulle minska den administrativa friktion som hör till genomförandet av trafikprojekt. Vägförvaltningen och andra trafikledsmyndigheter skulle också mer självständigt än för närvarande kunna svara för att planeringen och genomförandet av projekten avancerar så effektivt som möjligt.

Ordförande i arbetsgruppen var verkställande direktör Matti Vuoria från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

I den breda gruppen var representerade förutom kommunikationsministeriet och finansministeriet också Finlands Bank, Kommunförbundet, Statskontoret, FFC, Finlands näringsliv, Centralhandelskammaren och Vägförvaltningen.Ytterligare information

arbetsgruppens ordförande, verkställande direktör Matti Vuoria, tfn 010 514 7000
överingenjör Juha Parantainen, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28383 eller
040 756 9601