Arbetsgrupp utreder en utvidgning av användningen av alkolås

Pressmeddelande 03.02.2011 14.49 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utreda en utvidgad användning av alkolås för att förebygga rattfylleri.

Regeringen behandlade i sin aftonskola i oktober 2010 möjligheten att utvidga användningen av alkolås och konstaterade att en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten skulle vara att alla som gjort sig skyldiga till rattfylleri måste använda alkolås för att få rätt att köra bil. Regeringen föreslog också att en utvidgad användning av alkolås ska utredas av en separat arbetsgrupp.

Den tillsatta arbetsgruppen har som uppgift att utreda hur man ska genomföra ibruktagandet av alkolås och hur det skulle påverka t.ex. körförbuden på grund av rattfylleri. Arbetsgruppen har också som uppgift att bereda utkast till lagförslag.

Som ordförande för arbetsgruppen fungerar enhetschef Tero Jokilehto på kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppens medlemmar:

Regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, kommunikationsministeriet
Överinspektör Eija Salonen, kommunikationsministeriet
Lagstiftningsrådet Lena Andersson, justitieministeriet
Överinspektör Veli-Matti Risku, social- och hälsovårdsministeriet
Polisinspektör Jari Pajunen, inrikesministeriet
Tingsdomare Juha Fredriksson, Helsingfors tingsrätt
Häradsåklagare Maren Salvesen, Åklagarämbetet i Östra Nyland
Överinspektör Kimmo Pylväs, Polisstyrelsen
Utvecklingschef Marita Löytty, Trafiksäkerhetsverket
Professorn i straff- och processrätt, JD Matti Tolvanen, Östra Finlands universitet

Arbetsgruppen har också som uppgift att höra olika organisationer inom trafiksektorn. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.2 - 31.12.2011.

I Finland har man prövat övervakad körrätt med alkolås under åren 2005 - 2008. På basis av de positiva resultaten infördes ett alkolåskörkort för personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri år 2008.

Användningen av alkolås har tidigare rekommenderats, men i augusti 2011 blir det obligatoriskt att använda alkolås vid skol- och dagvårdstransporter som utförs som beställningstrafik.

Finland har också föreslagit att EU aktivt skulle påverka bilindustrin för att införa alkolåset som standardutrustning i nya fordon.

Närmare information:

Specialsakkunnig, chef för enheten Tero Jokilehto, tfn 160 28568, 040 535 0574