Arbetstidslag för förare som är egenföretagare

Pressmeddelande 13.12.2012 14.15 fi sv

Regeringen föreslår en arbetstidslag för förare som är egenföretagare. I lagen föreskrivs om maximal arbetstid per vecka, pauser och nattarbete i vägtrafiken. Propositionen bygger på ett EU-direktiv som Finland konsekvent motsatte sig under dess hela behandling.

I propositionen ingår även bestämmelser om skyldigheten för förare som är egenföretagare att föra bok över deras arbetstider och om eventuella undantag som gäller arbetstiden. Lagen gäller såväl person- som godstrafik och dess efterlevnad ska övervakas av arbetarskyddsmyndigheten.

Lagens syfte är att upprätthålla och förbättra säkerheten och hälsan för förare som arbetar med vägtransporter. Målet är även att främja en sund konkurrens inom transportsektorn.

Tack vare den nya lagen kommer EU:s vägarbetstidsdirektiv att omfatta förare som är egenföretagare och samtidigt kompletterar den gällande EU-bestämmelser om kör- och vilotider.

Regeringen godkände innehållet i lagen om arbetstid för förare som är egenföretagare den 13 december 2012. Lagen avses träda i kraft i början av 2013.

Regeringens proposition med förslag till lag har förberetts i en för Kommunikationsministeriet och Arbets- och näringsministeriet gemensam arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingick även representanter för övriga ministerier samt organisationer och föreningar inom transportbranschen.

Ytterligare information:
Kimmo Kiiski, trafikråd, Kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2304
Seija Jalkanen, äldre regeringssekreterare, Arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 04 8952