null Arrendeavtalet om Saima kanal klart att undertecknas

Arrendeavtalet om Saima kanal klart att undertecknas

Pressmeddelande 25.03.2010 15.57 fi sv en

Statsrådet framför att republikens president befullmäktigar statsminister Matti Vanhanen, eller om han är förhindrad trafikminister Anu Vehviläinen, att underteckna arrendeavtalet om Saima kanal, som gjorts upp av republiken Finland och Ryska federationen.

Regeringen gav sitt förslag i ärendet den 25 mars och republikens president avser att stadfästa fullmakterna för undertecknande den 30 mars.

Avsikten är att avtalet undertecknas i samband med att ländernas statsministrar nästa gång möts i slutet av maj i Villmanstrand.

Med arrendeavtalet tryggas trafiken på Saima kanal för de följande 50 åren. Det nya avtalet har gjorts upp så, att i det ingår ärenden som man tidigare bestämt om med skilda avtal, så som lotsning, isbrytning och turism.

Till arrendet hör en fast grunddel, som under de första tio åren är 1,22 miljoner euro per år samt ett rörligt arrende, som beräknas utgående från farkosternas bruttodräktighet.

I och med det nya avtalet utvidgas trafikeringsrätten så, att också passagerarfartyg från tredje länder får trafikera på kanalen. I det nya avtalet har man också strävat till att bättre än tidigare beakta möjligheten till turism och trafikering med fritidsbåtar på kanalen.

Chefsförhandlarna för arrendeavtalet om Saima kanal mellan Finland och Ryssland, det vill säga kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen och Rysslands biträdande trafikminister Sergei Aristov, avtalade den 18 december i Helsingfors om innehållet i arrendeavtalet för Saima kanal.

Ytterligare information
regeringsrådet Silja Ruokola, tfn 040 580 0894