Årsskiftet för med sig förändringar i trafik och kommunikation

Pressmeddelande 22.12.2006 08.59 sv

Godstransporterna i järnvägstrafiken öppnas för konkurrens

Den nationella godstrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens i början av 2007. Persontrafiken sköts också i fortsättningen endast av VR Aktiebolag. Den öppnade konkurrensen gäller inte heller järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland.

Enligt kommunikationsministeriets utredning uppskattar man att mindre järnvägsbolag i något skede kommer in på marknaden för att bedriva matartrafik (bl.a. från mellanlager vid stambanorna till industrianläggningar och hamnar). Senare sköter de nya bolagen möjligen också till exempel transporter med hela tåg från industrianläggningar till hamnarna.


Lastutrymmet i modulkombinationer bör göras smalare

Lastutrymmet i långtradarkombinationer som till det yttre är 2,60 meter breda bör före årsskiftet göras smalare. Det smalare utrymmet bör motsvara lastutrymmets inre bredd hos en till det yttre 2,55 meter bred modulkombination, vilket är högst 2,51 meter. Lastutrymme som inuti gjorts smalare bör märkas med en symbol.

Rätten att använda lastutrymmen vars inre gjorts smalare är i kraft till slutet av 2009. Innan dess bör fordonskombinationerna göras smalare till det yttre, avkortas så att fordonskombinationen är högst 22 meter lång, säljas till ett tredje land eller tas ur bruk.

Undantagstillstånden beträffande bredden beviljas för fordon som är över 22 meter långa och används för transport av torv, flis, djur eller råvirke. Tillstånden beviljas fordonsvis och är i kraft högst ett år i sänder. Dessutom är de bundna till det geografiska verksamhetsområdet. Tillstånden beviljas av kommunikationsministeriet.


Stödet till passagerarfartygen höjs

Det statliga stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg höjs. Genom ändringen stärks den finska handelsflottans konkurrenskraft och tryggas de inhemska arbetsplatserna inom sjöfarten.

Stödet till bemanningskostnaderna ökas så att det täcker alla de lönebikostnader som arbetsgivaren betalar. Hittills har stödet täckt förskottsinnehållningarna i sin helhet och 70-80 % av bikostnaderna för de anställda. Stödet höjs nu till samma nivå som stödet till lastfartyg. Stödet betalas till cirka 16 fartyg. För utvidgningen av stödet har 3,8 miljoner euro anvisats i statsbudgeten för 2007.

Det utvidgade stödet tillämpas på bemanningskostnader som uppkommer från och med den 1.1.2007.


Det blir lättare att reparera krockskador och bygga hobbyfordon

Procentreglerna för reparationer av krockskador och för att bygga hobbyfordon blir lindrigare vid årsskiftet. Färre bildelar än tidigare inverkar minskande på fordonets ursprung, även om den tidigare 50-procentsregeln för ursprunget består.

Utbyte av delar och reparation av karossen som görs med avsikten att renovera och reparera tillåts i en större utsträckning än förut. Bland annat krockkuddar och säkerhetssystem räknas inte längre med då man definierar fordonets ursprung. Dessutom lämnar man vid uträkningen bort allmänna utbytbara delar som vindrutetorkare, elledningar och sätenas klädsel. Karossens och ramens relativa andel får mer tyngd än tidigare.

För hobbybyggare medger de nya reglerna till exempel att man formar om karossen så att det ursprungliga fordonets andel inte minskar. Det förutsätter att den ursprungliga modellen och konstruktionen också i fortsättningen är möjliga att känna igen.


Svårare att komma åt utländska webbplatser med barnporr

Vid årsskiftet träder en ny speciallag i kraft som garanterar polisen rätt att överlämna information till telebolagen om utländska webbplatser med barnpornografi. Polisen kan sammanställa, upprätthålla och uppdatera en förteckning över sådana utländska webbplatser där det finns barnpornografiskt material.


Mer resurser för dataskyddsverksamhet

Den dataskyddsavgift som telebolagen betalar till Kommunikationsverket halveras nästa år. Teleföretag som bedriver koncessionsberoende eller anmälningspliktig verksamhet har sedan 2004 betalat en dataskyddsavgift till Kommunikationsverket. Nu vill man fördela kostnaderna för dataskyddet jämnare, eftersom hela samhället drar nytta av verksamheten vid Kommunikationsverkets CERT-FI -enhet (Computer Emergency Response Team).

I fortsättningen finansieras en del av CERT-FI -enhetens verksamhet med medel för försörjningsberedskapen. Försörjningsberedskapscentralen börjar av Kommunikationsverket köpa dataskyddstjänster att användas av aktörerna inom samhällets kritiska infrastruktur. Totalt sett ökar arrangemanget resurserna för Kommunikationsverkets CERT-FI -enhet.


Nya radiokoncessioner och koncessioner för mobiltelevision

De nya koncessionerna för kommersiella och lokala radiostationer träder i kraft. Från början av året startar två nya kanaler som ägs av Swelcom Oy. Koncessionerna är i kraft till slutet av 2011.

Kommunikationsverket börjar nästa år bevilja koncessioner för program som sänds över det nya mobiltelevisionsnätet. I mobiltelevisionsnätet behövs för andra tjänster än television och radio ingen programkoncession.


Färjeavgifterna till Iniö avlägsnas

Färjeavgifterna på förbindelsefartygsrutten till Iniö avlägsnas i början av året. Förbindelsen till Iniö överförs från Sjöfartsverket till de avgiftsfria färjor som sköts av Vägförvaltningen.

För ett år sedan fördubblades avgiften för andra än fast bosatta på vissa avsnitt av Iniö förbindelsefartygsrutt. Så skedde för att man på rutten tog i bruk en prissättning enligt fartyget i stället för en prissättning enligt den gjorda resan. De förändrade avgifterna ansågs vara oskäligt höga.


Televisionsavgiften höjs

Televisionsavgiften höjs i början av januari. Avgiften för ett år är 208,15 euro, för ett halvt år 104,75 euro, för tre månader 53 euro och för en månad 17,95 euro. Höjningen är 3,7 procent.