Banlagen inför växelverkan vid byggande av järnvägar

Pressmeddelande 19.10.2006 15.08 sv

Regeringen har överlämnat en proposition till banlag till riksdagen. Med lagen skall man föreskriva hur en järnväg skall planeras, byggas, underhållas och läggas ned.

Avsikten med banlagen är att öka växelverkan vid planeringen av järnvägarna. Lagen gör också samarbetet smidigare mellan dem som planerar järnvägarna och dem som utarbetar generalplanerna.

Hittills har det inte funnits någon skild banlag i Finland. Till exempel de markområden som behövs för byggande av nya järnvägar har staten inskaffat med stöd av lagen om inlösning.

Enligt lagen bör bannätet indelas i stombannät och övrigt bannät. Stombannnätet föreslås bestå av banor som har nationell betydelse.

Kommunikationsministeriet beslutar om både stomvägnäten och stombannäten efter det riksdagen har behandlat banlagen. Ministeriet har också tidigare kunnat besluta om stomvägarna, men för att fatta beslut om bannätet har det inte funnits någon motsvarande lagbaserad grund. Innan ministeriet fattar beslut bör frågan om stombannätet enligt lag behandlas i ett lämpligt ministerutskott.

Enligt regeringens proposition krävs för byggande av järnvägar att generalplanen och banplanen godkänns. De betraktas som administrativa beslut, angående vilka parterna i frågan har möjlighet att söka ändring. Lagen får också regler om besvärsrätt och om hur myndigheterna bör höra medborgare och organisationer under järnvägens planeringsskede.

För att garantera säkerheten i järnvägstrafiken möjliggör banlagspropositionen att man begränsar användningen av områden längs järnvägen. Man får inte bygga på sådana områden och banhållaren föreslås ha rätt att till exempel gallra växtligheten på banvallarna efter behov. I lagen finns bestämmelser också om plankorsningar.

Avsikten är att banlagen skall träda i kraft i slutet av år 2007 eller början av år 2008.


Ytterligare information:

regeringsrådet Kaisa Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483 eller 040 763 1479