Bedömningen och uppföljningen av trafiksäkerheten på landsvägarna förbättras – lagutkast på remiss

Pressmeddelande 16.03.2021 10.40 fi sv

Foto: Juha Tuomi / Rodeo

Trafiksäkerheten kommer att följas upp i allt större utsträckning i Finland när EU:s vägsäkerhetsdirektiv, som trädde i kraft i december 2019, genomförs nationellt. Syftet är att minska antalet dödsoffer och förekomsten av allvarliga olyckor på vägarna genom att förbättra säkerheten i väginfrastrukturen.

De ändringar som direktivet förutsätter ska göras i lagen om trafiksystem och landsvägar. Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition senast den 16 april 2021.

Genom lagändringarna ökas kunskapsunderlaget för beslutsfattandet som gäller landsvägar. Nu eftersträvas i synnerhet bättre uppföljning av observationer som hänför sig till säkerheten på landsvägarna och en bedömning av säkerhetskonsekvenserna. Vartefter mera information har samlats in kan trafiksäkerheten med hjälp av tillgängliga resurser förbättras på ett målinriktat och effektivt sätt.

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om produktion och utvärdering av säkerhetsinformation utvidgas. För närvarande gäller regleringen vägar som hör till det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och som i Finland är 5 199 kilometer långa. Nu föreslås det att bestämmelserna i Finland också ska gälla landsvägarnas huvudleder enligt den nationella förordningen om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder. Av landsvägsnätet kommer det i fortsättningen att finnas sammanlagt 6 572 kilometer vägnät som omfattas av tillämpningsområdet.

Noggrannare granskning av trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser i planeringsskedet

I fortsättningen ska de trafiksäkerhetsmässiga konsekvenserna granskas noggrannare i planeringsskedet av varje vägprojekt inom huvudledsnätet. I trafiksäkerhetsgranskningarna ska man bland annat iaktta trafikmängder, uppgifter om olyckor, vägunderhåll, anslutningar och vägens funktionella egenskaper, såsom hastighetsbegränsning och utrustning för intelligenta transportsystem. Utifrån bedömningsresultaten väljs riskobjekt som kräver noggrannare utredning och fortsatta åtgärder.

Dessutom ska man i projekteringsstadiet i alla projekt i stort sett såsom vedertaget låta genomföra en trafiksäkerhetsrevision. Det ska också göras periodiska säkerhetsinspektioner av vägnätet. I fortsättningen bör dessa åtgärder vidtas i fråga om en större del av landsvägsnätet.

Säkerhetsgranskning vart femte år

Utöver bedömningen av enskilda projekt bör det minst vart femte år göras en nätverksövergripande säkerhetsgranskning av hela tillämpningsområdets landsvägsnät där man bedömer olycksrisken och risken för allvarliga konsekvenser. På grundval av resultaten av granskningen, och för att prioritera behoven av ytterligare väghållningsåtgärder, ska sträckorna i vägnätet klassificeras utifrån deras säkerhetsnivå. Den första bedömningen ska bli klar under 2024. Bedömningarna kan i framtiden utnyttjas bl.a. vid uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen och vid beslut om att sätta in väghållningsåtgärder inom ramen för anslagen.

Genom regleringen kommer man i synnerhet att förbättra de oskyddade vägtrafikanternas situation, dvs. fotgängare, cyklister och motorcyklister, vilken systematiskt bör beaktas i den nätverksomfattande trafiksäkerhetsbedömningen och i andra uppföljningsåtgärder. 

Genom regeringspropositionen görs dessutom sådana preciseringar i landsvägs- och banlagarna genom vilka vår nationella lagstiftning bättre fås att motsvara EU-lagstiftningen om bedömning av miljökonsekvenser (MKB). Genom ändringarna föreskrivs det om gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i fråga om de projekt som gäller landsvägar och järnvägar på vilka lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas. Finland har i likhet med flera medlemsländer av EU-kommissionen den 28 november 2019 fått en formell underrättelse om brister i MKB-regleringen. 

Vad händer härnäst?

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och banlagen är på remiss till den 16 april 2021. Begäran om utlåtanden finns på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen behandlas lagutkastet i rådet för bedömning av lagstiftningen vid statsrådets kansli. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen så att lagändringarna kan träda i kraft hösten 2021. De lagar som förutsätts i vägsäkerhetsdirektivet ska vara i kraft den 17 december 2021.

För närvarande bereds den första 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen, som det föreskrivs om i lagen om trafiksystem och landsvägar. Avsikten är att statsrådet våren 2021 ska besluta om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 och överlämna den till riksdagen i form av en redogörelse. Planen ska uppdateras för varje regeringsperiod.

Ytterligare information:

Susan Hindström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 104, susan.hindstrom(at)lvm.fi