null Besiktningsreformen: Koncessionerna för besiktning ändras

Besiktningsreformen: Koncessionerna för besiktning ändras

Pressmeddelande 28.02.2018 09.02 fi sv en

I den andra fasen av besiktningsreformen föreslås ändringar i regleringen av de koncessioner som gäller besiktningstjänster. Kommunikationsministeriet har sänt ett lagutkast om detta på remiss. Remisstiden går ut den 30 mars 2018.

Besiktningsreformen stöder regeringens spetsprojekt för att ta fram smidigare lagstiftning.

Enligt den gällande lagen ska ansökan om besiktningskoncession för periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar göras enligt fordonskategori, alltså separat för lätta och för tunga fordon. Utöver dessa ska besiktningskoncession också för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar ansökas separat för lätta och för tunga fordon. Sammanlagt finns det alltså fyra olika typer av koncessioner. Dessutom beviljas koncessionerna enligt besiktningsställe.

I fortsättningen avses besiktningskoncessionerna vara företagsspecifika och inte längre gälla ett visst besiktningsställe. Dessutom föreslås det att indelningen av koncessioner enligt besiktningsslag och fordonskategori (lätta fordon och tunga fordon) ska slopas. En besiktningskoncession ska alltså ge rätt att utföra alla slag av besiktningar.

I och med lagändringen slopas också skyldigheten att utföra alla slag av besiktningar. Avsikten är att koncessionshavaren själv ska få välja vilka besiktningstjänster som tillhandahålls. Innehavaren av en besiktningskoncession ska meddela Trafiksäkerhetsverket vilka tjänster den tillhandahåller.

I den följande fasen av reformen granskas besiktningsskyldigheten av vissa fordonskategorier. De utkast till förordningsändring som hänför sig till detta skickas på remiss i ett senare skede.

Vad händer härnäst?

Lagutkastet är ute på remiss till och med den 30 mars 2018. En begäran om remissyttranden har publicerats på adressen www.lausuntopalvelu.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett remissyttrande.

Ytterligare information

Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 050 431 7428