Bestämmelser i informationssamhällsbalken förenklas

Pressmeddelande 03.07.2017 16.48 fi sv

Verksamhetsförutsättningarna för mediebranschen och telebranschen förbättras genom ändringar i informationssamhällsbalken. Ändringarna gäller bland annat kravet på europeiskt programutbud och tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet. Dessutom föreslås det att vissa enskilda bestämmelser upphävs.

Den 28 juni gav regeringen sin proposition med förslag till ändring av informationssamhällsbalken till riksdagen. Propositionen är en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Villkoren för beviljande och återkallande av programkoncessioner för radio- och televisionsverksamhet preciseras. Enligt propositionen ska någon programkoncession inte beviljas om det finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelserna om marknadsföring av penningspel i lotterilagen eller bestämmelserna om sändningstiden för program som är skadliga för barn i lagen om bildprogram eller gör sig skyldig till hets mot folkgrupp som är straffbar enligt strafflagen. På samma grunder ska programkoncessioner framöver också kunna återkallas.

Syn- och hörselskadades tillgång till televisionsprogramutbud ska framöver säkerställas så att ljud- och textningstjänst inte bara ska införas i Rundradion Ab:s allmännyttiga programutbud och i kommersiella programutbud som betjänar allmänintresset utan också i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. Närmare bestämmelser om vilka program som skyldigheten gäller ska utfärdas genom förordning av statsrådet.

Informationssamhällsbalken innehåller bestämmelser om vilken del av programutbudet i televisionsverksamhet som ska utgöras av europeiska program. Över hälften av den årliga sändningstiden ska reserveras för europeiska program, men detta krav ska inom ramen för det aktuella direktivet ändras så att det blir mer flexibelt.

Bestämmelsen om den maximala sändningstiden för radioreklam ska slopas. Radioreklam ska dock fortfarande åtskiljas från övriga radioprogram genom en ljudsignatur eller på något annat tydligt sätt.

De kommersiella utövarnas verksamhetsförutsättningar ska underlättas genom att sänka de tillsynsavgifter för televisions- och radioverksamhet som de kommersiella utövarna ska betala till Kommunikationsverket. Motsvarande avgift för Yle ska i sin tur höjas. Den föreslagna ändringen är nödvändig, eftersom Kommunikationsverkets tillsynsuppgifter, när det gäller Rundradion, ökade betydligt vid de ändringar i lagen om Rundradion Ab som trädde i kraft vid ingången av 2013. När det gäller kommersiella utövare av televisions- och radioverksamhet har tillsynsuppgifterna i sin tur minskat de senaste åren.

Ändringarna i informationssamhällsbalken ska också förbättra verksamhetsförutsättningarna för teleföretag. Avsikten är att upphäva bestämmelserna om bindningsavtal som gäller terminalutrustning och abonnemang på grund av att de är onödiga.

Lagen avses träda i kraft så fort som möjligt.

Minister Berner: Smidig lagstiftning möjliggör goda verksamhetsförutsättningar

Kommunikationsminister Anne Berner konstaterar att diskussionen om reformen av informationssamhällsbalken fortsätter med branschaktörerna.

– Trots att lagstiftningen om kommunikationsbranschen är relativt ny jämfört med till exempel många trafiklagar, är det viktigt att den också ska ses över och göras smidigare med jämna mellanrum. Både mediebranschen och telekommunikationsbranschen genomgår en stor omvälvning. Genom lagstiftning kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för branscherna att anpassa sig till en föränderlig omvärld och en internationell konkurrens. En välfungerande marknad kan bäst garantera högkvalitativa, förmånliga och lättillgängliga tjänster för användare, säger Berner.

Ytterligare uppgifter:

Laura Eiro, enhetschef, tfn 0295 34 2668, Twitter @EiroLaura

konsultativ tjänsteman Tanja Müller, tfn 0295 34 2071