null Bestämmelserna i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart skärps

Bestämmelserna i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart skärps

Pressmeddelande 11.04.2019 14.36 fi sv

(Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Regeringen föreslår ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart. Syftet med ändringarna är att fastställa EU:s regler för handel med utsläppsrätter. EU:s medlemsländer har kommit överens om att handeln med utsläppsrätter för luftfart skärps och gratistilldelningen av utsläppsrätter minskas från och med 2021.

Regeringen framställde den 11 april 2019 att lagändringarna stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 12 april 2019.

Till den nationella lagen fogas bestämmelser om en linjär reduktionsfaktor för de utsläppsrätter som tilldelas gratis. Reduktionsfaktorn, som träder i kraft 2021, minskar antalet utsläppsrätter som årligen tilldelas flygbolagen gratis med 2,2 procent räknat enligt nivån 2020. Fram till utgången av 2020 fortgår utsläppshandeln i huvudsak med samma regler som 2013–2016. EU godkände i december 2017 en förordning om ändring av utsläppshandelsdirektivet.

Till den nationella lagen fogas också en så kallad brexitregel, som ska skydda EU:s utsläppshandel när en medlemsstat utträder ur unionen utan utträdesavtal. Vidare kommer ett förbud att använda internationella projektenheter att träda i kraft 2021. EU får inte längre använda projekt där utsläpp minskas utanför EES-området för att uppnå sina utsläppsmål för 2030. Utsläppshandeln ska i likhet med dagens läge begränsas till EES-ländernas interna flygningar fram till utgången av 2023.

Ett internationellt kompensationssystem för luftfarten i bruk 2021

Medlemsländerna i Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO har kommit överens om att minska luftfartens utsläpp. År 2021 tas det globala kompensationssystemet CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) i bruk för luftfartens utsläpp. Inom ramen för CORSIA kompenserar flygbolagen sina utsläpp som överstiger nivån för 2020 genom att köpa godkända utsläppsenheter på kolmarknaden. Finland och alla 44 medlemsländer i Europeiska civila luftfartskonferensen har förbundit sig vid CORSIA. 

CORSIA genomförs i EU genom utsläppshandelsdirektivet, vilket betyder att systemen är sammanlänkade. Beslut om framtiden för EU:s handel med utsläppsrätter för luftfart och om anpassningen av handeln till CORSIA fattas när det har klarnat vilket det slutliga innehållet i det globala systemet är och hur effektivt systemet är. Luftfarten har ingått i EU:s utsläppshandel sedan 2012. Den ansenliga prisstegringen på utsläppsrätter under det senaste året har ökat utsläppshandelns effektivitet i betydande grad. Därtill sporrar prisstegringen flygbolagen att använda ny miljövänlig teknik.

Luftfartens andel av de globala växthusgasutsläppen är cirka 2 procent. Andelen är på uppåtgående, eftersom det uppskattas att luftfarten kommer att fördubblas fram till 2035. På grund av luftfartens globala natur är internationella beslut av ICAO och EU det effektivaste sättet att minska utsläppen.

Vad händer härnäst?

Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2019.


Ytterligare information:
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
Janne Mänttäri, regeringssekreterare, tfn 0400 693 544, Twitter @janne_manttari