null Bestämmelserna om landsvägsreklam föreslås få friare tolkning

Bestämmelserna om landsvägsreklam föreslås få friare tolkning

Pressmeddelande 25.02.2010 15.40 fi sv

Den arbetsgrupp som tänkt igenom landsvägsreklamen föreslår att man ska göra ett större övervägande då undantagstillstånd för reklamskyltar beviljas.

De som rör sig på landsvägarna vägleds i första hand med officiella trafikmärken. Den centrala utgångspunkten måste fortsättningsvis vara trafiksäkerheten, men i fråga om reklamskyltar kunde förfarandet för undantagstillstånd vara mer smidigt. Det här kan genomföras utan att man ändrar lagstiftningen, genom en omtolkning av den nuvarande landsvägslagen.

I synnerhet i glest bebyggda trakter borde man göra ett helhetsövervägande och mer än för närvarande beakta kommunernas och de lokala företagens utlåtanden. Då man beslutar om undantagstillstånd för reklamskyltar borde man också beakta den trafikmässiga betydelsen för respektive landsväg. Då man överväger undantagstillstånd för landsvägsreklam längs de största vägarna, så som Europa- och TEN-vägnätet (Trans European Network) bör man av trafikmässiga skäl göra en mer kritisk bedömning än för andra vägnät.

Trafikverket, närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland samt Finlands Företagare har på begäran av trafikminister Anu Vehviläinen tillsammans kartlagt sätt att utveckla tillståndsförfarandet för landsvägsreklam i en smidigare riktning. Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria med åtgärdsförslag till ministern den 25 februari 2010.

Arbetsgruppen föreslår att Trafikverket uppdaterar de nuvarande föreskrifterna för landsvägsreklamens tillståndsförfarande i enlighet med de riktlinjer som arbetsgruppen föreslår och samtidigt ger anvisningar hur närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska förfara då centralen överväger undantagstillstånd enligt de nya riktlinjerna.

Ifall man med de nämnda åtgärderna inte når målsättningarna bör man överväga att utveckla bestämmelserna i landsvägslagen.

Ytterligare information:
regeringsrådet Kaisa-Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483 eller 040 763 1479