Big data -applikationer kan bli exportprodukter

Nyhet 14.08.2014 12.56 fi sv en

Data (Foto: Rodeo)

Big data ger Finland många möjligheter, men för att det ska kunna utnyttjas krävs ett omfattande samarbete. Det konstateras i den rapport från arbetsgruppen för användning av big data som överlämnades till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Med big data avses varierande stora datamängder som kräver avancerade databehandlings- och analysmetoder. Data uppkommer bland annat i sociala medier, styr- och rapporteringssystem samt register.

Den bredbasiga arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet föreslår åtgärder genom vilka företag, förvaltning och forskning samt enskilda personer bättre skulle kunna utnyttja sådant material. Genom effektivare och mer innovativ användning av data eftersträvas inte bara ekonomisk tillväxt utan också samhällelig välfärd och produktivitet.

Samarbete och datautbyte bör främjas genom att stödja framför allt små och medelstora företag samt företag som utvecklar branschteknologi i deras arbete inom big data.

Avsikten är att statsrådet ska ge ett principbeslut utgående från arbetsgruppens strategiutkast hösten 2014.