Bolagiseringen av Lotsverket skjuts upp

Pressmeddelande 06.08.2009 15.28 fi sv

Kommunikationsministeriet tar time-out i bolagiseringen av Lotsverket. Enligt den tidigare tidtabellen var det meningen att Lotsverket skulle omvandlas till aktiebolag från början av 2010.

Kommunikationsministeriet har enligt de riktlinjer som finanspolitiska ministerutskottet dragit upp berett en bolagisering av Lotsverket Finnpilot. Målsättningen har varit att bolagiseringen av Finnpilot genomförs samtidigt med bolagiseringen av de andra affärsverken inom förvaltningsområdet.

Ministeriet har beträffande bolagiseringen av Lotsverket sammanställt ett regeringsförslag som varit på remissbehandling. Enligt förslaget ska affärsverket omvandlas till ett aktiebolag som i sin helhet ägs av staten. Det aktiebolag som grundas ska bedriva affärsverksamhet i enlighet med de bestämmelser som gäller för branschen.

Kommunikationsministeriet har sedarmera konstaterat att bolagiseringen av Lotsverket Finnpilot kräver tilläggsutredningar. På basen av utredningsarbetet ska ministeriet bedöma behovet av andra lagändringar och först efter det bolagiseras affärsverket. Tidtabellen för bolagiseringen bestäms av hur utredningsarbetet framskrider.

Arbetet med att ändra lotsningslagen går vidare enligt den tidtabell man tidigare kommit överens om, alltså så att regeringen ger sin proposition om lagändring till riksdagen under hösten. Avsikten är att staten också i fortsättningen har ensamrätt till lotsning och att engelska godkänns som språk vid linjelotsning vid sidan av finska och svenska från början av år 2011.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Mika Mäkelä, tfn 040 595 6068
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009