Budgetmanglingen: Investeringar i väg-, spår - och sjötransportprojekt

Pressmeddelande 16.09.2020 16.52 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2021. Vid budgetmanglingen avtalades bl.a. om finansieringen av tre nya trafikledsprojekt.

För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 3,5 miljarder euro för 2021. Enligt förslaget anvisas 2 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 783 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 680 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

– Utöver det klimatåterhämtningspaket som man kom överens om i juni beslutade vi nu om ytterligare tre nya trafikledsprojekt som ska främja en hållbar och smidig trafik, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Genom trafikledsprojekt inleds bl.a. en förlängning av Saimens slussar

De nya projekten är jämnt fördelade på olika trafikformer: väg-, spår- och vattenledsprojekt.

För en förlängning av slussarna vid Saima kanal föreslås en fullmakt på 90 miljoner euro. Målet med projektet är att främja verksamhetsförutsättningarna för den sjötrafik som sker genom Saima kanal och i Saimens insjöområde och sänka transportkostnaderna genom att möjliggöra längre fartyg i Saima kanal och Saimens djupfarled ända fram till hamnarna i Varkaus och Joensuu. I projektet ska kanalslussarna förlängas med 11 meter genom att de övre slussportarna förnyas och flyttas. Saima kanal utvecklas också genom att vattennivån höjs. För detta projekt beviljades en fullmakt på 5 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020.

– Att utveckla Saima kanal är ytterst viktigt för hela östra Finland, eftersom det möjliggör kostnadseffektiva och miljövänliga transporter till regionens industri och näringsliv. Jag hoppas att detta också kommer att ha en positiv sysselsättningseffekt för regionen i framtiden. Genom att möjliggöra ett nytt fartygsbestånd skyddar vi samtidigt också den nationellt viktiga naturen i Saimen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Regeringen föreslår en fullmakt på 21,2 miljoner euro för att utveckla vägsträckan Äänekoski-Viitasaari på riksväg 4 och ett anslag på 5 miljoner euro för 2021. Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. Inom ramen för projektet kompletteras befintliga omkörningsfält med mitträcken, en planskild anslutning, ny belysning och viltstängsel.

För att bistå Jämsä-regionen och för att främja Jyväskyläs MBT-avtal föreslås det att 19 miljoner euro i fullmakt och 7 miljoner euro för 2021 ska beviljas för första fasen av förbättringen av Tammerfors–Jyväskylä-banan. Målet med projektet är att främja smidigheten i gods- och persontågstrafiken, förbättra banans förmedlingskapacitet och främja ett livscykeleffektivt underhåll av banan.

Riksdagen godkände den 26 juni 2020 regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2020. Tilläggsbudgeten innehåller i form av coronaåterhämtning, industriella investeringar och åtgärder i anslutning till MBT-avtal finansiering för många nya väg-, ban- och vattenledsprojekt på olika håll i Finland. Finansieringen av de nya trafikledsprojekt som godkänts i tilläggsbudgeten fortsätter i budgetpropositionen för 2021.

Tillsammans med arbets- och näringsministeriet inleder kommunikationsministeriet förhandlingar om en ökning av nattågstrafiken i enlighet med arbets- och näringsministeriets program Hållbar turism 2030. Beredningen tar sikte på den kompletterande budgeten för 2021.

Halveringen av farledsavgifterna fortsätter fram till 2023. Ministeriet har redan berett en lagändring som gäller halveringen för 2021, som ska lämnas till riksdagen under hösten.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Timo Harakka, kontakter via Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027