Budgetpropositionen för 2009: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får drygt 2 miljarder euro

Pressmeddelande 15.09.2008 14.03 fi sv en

Regeringen föreslår att kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 2 109 miljoner euro (1 783 miljoner utan mervärdesskatt) för år 2009.

Den största delen av förvaltningsområdets anslag går till att bygga och underhålla trafiknätet. För att bygga vägar, banor och farleder föreslås sammanlagt 402 miljoner euro och för underhåll av dem 899 miljoner euro.


Projekt för att utveckla
trafiknätet

Av banprojekten ingår i budgetpropositionen byggandet av Ringbanan, för vilket föreslås en fullmakt på 402 miljoner euro i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen. Planeringen av västmetron fortsätter nästa år med ett anslag på 6,8 miljoner euro.

I budgetpropositionen ingår tre projekt för utveckling av trafikleder som är avsedda att inledas under nästa år och som finansieras med tidigareläggningslån. I enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen inleds det första skedet på Ring III av E 18 och elektrifieringen av banavsnittet Seinäjoki-Vasa. Dessutom inleds byggandet av en ny vägförbindelse till Sköldvik. Projekten finansieras med räntefritt tidigareläggningslån.

För byggandet av första skedet på Ring III av E 18 finansierar Vanda stad kostnaderna för trafikleden som tillhör staten. Staten betalar tillbaka pengarna till Vanda stad då projektet är genomfört. På motsvarande sätt är Vasa stad och Korsholms kommun finansiärer för elektrifieringen av banavsnittet Seinäjoki-Vasa. Förutom staten har sex parter förbundit sig att finansiera vägförbindelsen till Sköldvik. Neste Oil Abp är finansiär också av statens andel.

Av budgeten för 2009 används dessutom 42 miljoner euro för grundläggande förbättringar på de resterande avsnitten av riksväg 5 mellan Lusi och S:t Michel och 8 miljoner euro för farleden till Jakobstad. Jakobstadsfarleden anknyter till det beslut regeringen gjorde under våren om att trygga industrins virkestillgång.

Nästa år färdigställs två betydande vägprojekt: Skogsbackavägen i Helsingfors samt avsnittet vid Kemi och broarna på riksväg 4.


Basunderhållet av trafikleder beaktar
säkrandet av virkestransporterna

För basväghållningen föreslår regeringen ett anslag på 510,6 miljoner euro. Med den summan hålls huvudvägarnas och övriga livligt trafikerade vägars skick på den nuvarande nivån. För underhållet av vägar som är viktiga för industrins virkestransporter anvisas 15 miljoner euro. Dessutom används 4,9 miljoner euro för att avhjälpa de akuta säkerhetsproblemen på vägarna som förorsakas av östtrafiken.

För basbanhållningen används 356 miljoner euro. Med det håller man hela bannätet i trafikerbart skick. I summan ingår en banavgift och andra intäkter på 53 miljoner euro. För underhåll av banor som är viktiga för virkestransporterna används 5 miljoner euro. Dessutom tryggas virkestransporterna med en grundläggande förbättring av banavsnittet Porokylä-Vuokatti.

Det statliga stödet till enskilda vägar år 2009 är 23 miljoner euro. Av stödet anvisas 10 miljoner euro till enskilda vägar som är av betydelse för virkestransporterna.


Stöd till kollektivtrafiken
i stora stadsregioner

För köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster används totalt 99,4 miljoner euro.

För köp av fjärrtågstrafik används 31,4 miljoner euro. För den lokaltågstrafik i Helsingforsregionen som når utanför SAD-området är köpesumman 10,9 miljoner euro. Med den tryggas en högre nivå på tjänsterna än vad biljettintäkterna skulle göra möjlig. Avsikten är att man förbättrar utbudet från Helsingfors till Riihimäki, Karis och Lahtis enligt hur trafiken utvecklas gynnsamt och bankapaciteten tillåter.

Enligt propositionen ska man göra inköp av regional trafik som sköts med bussar och taxibilar samt stöda den lokala trafiken med 26,3 miljoner euro. Genom inköpen stöder man förbindelserna i glesbygden.

För flygtrafiken till Varkaus och Nyslott används en miljon euro. För köp av nattågstrafik till Kemijärvi anvisas i budgeten ett anslag på 1,2 miljoner euro.

I samband med beslutet om den nya bilbeskattningen beslutade regeringen tidigarelägga det s.k. stödet till kollektivtrafiken i stora stadsregioner så att det införs redan 2009. I förslaget ingår 5 miljoner euro, med vilket man stöder åtgärder för att förbättra nivån på tjänsterna inom kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna.

För trafiken med förbindelsefartyg i skärgården föreslås ett anslag på 7,8 miljoner euro.


Konkurrenskraften inom
sjöfarten förstärks

Av budgetmedlen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde anvisas 95,2 miljoner euro till stöd för sjöfarten.

Åtgärderna för att förstärka konkurrenskraften inom sjöfarten fortsätts med ett omfattande stödpaket. För att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används i sjötrafik utvidgas återbäringen av den källskatt som gäller begränsat skattepliktiga och av den socialskyddsavgift som arbetsgivaren betalar till att gälla också passagerarfartyg i utrikes sjötrafik. Dessutom utvidgas stödet till att gälla cabotagetrafik.

Utvidgningen av stödet innebär ett tillägg på 0,55 miljoner euro år 2009. De här åtgärderna ingår i ett åtgärdspaket för att förbättra konkurrenskraften inom den finska handelssjöfarten. Till åtgärdspaketet hör också förnyandet av lagen om tonnageskatt samt en utvidgning av kostnadsersättningen för byte av manskap.

Farledsavgifterna sänks med 1,6 procent. I början av detta år sänktes farledsavgifterna med 10 procent. Med farledsavgifterna finansieras de kostnader som staten åsamkas av underhållet av farleder för handelssjöfarten, fartygstrafikservice (VTS) och isbrytning.


Utvecklingen av KM:s
förvaltningsområde fortsätter

Havsforskningsinstitutets funktioner omorganiseras från början av 2009. Den fysikaliska havsforskningen flyttas över till Meteorologiska institutet och forskningen kring Östersjöns ekologi samt den operativa verksamheten flyttas till Finlands miljöcentral, där ett havscenter grundas.

Utvecklingen av trafikförvaltningen fortsätts. Kommunikationsministeriet har tillsatt utredningsmän och arbetsgrupper för att bereda grundandet av en trafik- och trafikledsmyndighet och en trafiksäkerhetsmyndighet. Målsättningen är att de nya myndigheterna inleder sin verksamhet 2010.

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras från början av 2010. Bolagiseringen berör cirka 300 personer.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260