null Delegation för intelligent trafik ska styra den nationella strategin

Delegation för intelligent trafik ska styra den nationella strategin

Pressmeddelande 19.01.2010 17.45 fi sv

Kommunikationsministeriet har grundat en nationell delegation för intelligent trafik. Delegationen har bl.a. i uppgift att följa upp och styra förverkligandet av den nationella strategin för intelligent trafik och av planen för genomförandet av den samt att vid behov se till att strategin uppdateras.

Ordförande för delegationen är kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen. Till övriga medlemmar har i första hand kallats direktörer och forskare i kommunikationsbranschen både från den offentliga och den privata sektorn.

Sakkunniga i delegationen för intelligent trafik är avdelningschefen för kommunikationsministeriets trafikpolitiska avdelning och andra personer som kallats av delegationen. Mandattiden för delegationen är till slutet av 2012.

Delegationen ska sammanställa ett detaljerat åtgärdsprogram för intelligent trafik för perioden 2010-2015 före utgången av maj 2010.


Länk mellan de nationella och internationella aktörerna

Delegationen är ett nationellt nätverk som verkar i bakgrunden för de internationella forumen och organen inom intelligent trafik samt som tar ställning i nationella strategiska frågor och beslut om intelligent trafik. Delegationens uppgift är att öka det finska kunnandet för genomförandet av intelligenta trafiklösningar och för att stärka produkternas internationella konkurrenskraft.

Delegationen för intelligent trafik ordnar diskussionstillfällen om aktuella frågor. Till diskussionerna inbjuds deltagare från hela den intelligenta trafikens breda verksamhetsområde.

För beredning av ärenden grundar delegationen arbetsgrupper för logistikbranschen och kollektivtrafiken och också andra arbetsgrupper. Dessutom hör delegationen sakkunniga och beställer konsultutredningar finansierade med anslag som skilt anvisas av kommunikationsministeriet.


Den trafikpolitiska redogörelsen i bakgrunden

Vid sin politikmangling våren 2009 satte regeringen som sitt trafikpolitiska mål för slutet av regeringsperioden att man för perioden 2010-2015 gör upp en nationell strategi för intelligent trafik i Finland samt en plan för genomförandet av strategin. Förslaget till strategi överlämnades till ministeriet den 18 november 2009. Det innehöll ett förslag om att tillsätta en delegation för intelligent trafik.

Ytterligare information
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389