null Den förnyade bedömningen av riksväg 8 är klar

Den förnyade bedömningen av riksväg 8 är klar

Pressmeddelande 23.01.2013 10.30 fi sv

Kommunikationsministeriet och Trafikverket informerar

Den förnyade bedömningen av riksväg 8 är klar

Den förnyade bedömningen av vägsträckan Åbo-Björneborg på riksväg 8 är nu klar. Bedömningen beställdes av Kommunikationsministeriet. Den förnyade bedömningen har gjorts av Trafikverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ministeriet anser att planeringen av vägsträckan kan fortsätta utifrån det nya förslaget.

Målet med den nya trafikpolitiken är att hitta nya, effektivare och mer användarorienterade utvecklingslösningar genom att utnyttja ett mångsidigt urval av metoder. I det här fallet var det inte möjligt att utnyttja potentialen i den nya trafikpolitiken till fullo, eftersom planeringen redan var långt gången och det brådskar att starta projektet. Den nya lösningen kommer dock att förbättra servicenivån för trafikanvändarna på hela sträckan Åbo-Björneborg i högre grad än den tidigare planen, eftersom vissa centrala problem kan elimineras på hela vägsträckan.

På sträckan mellan Reso och Nousis föreslås vägprojektet genomföras så att sträckan Reso-Masku får fyra körfält och signalregleringen i Nousis förnyas. Sträckan mellan Masku och Nousis kommer fortsättningsvis att ha två körfält. I projektet ingår också trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. förbättring av vägbelysningen och korsningarna mellan Nousis och Raumo. Också sträckan Raumo-Björneborg förbättras på en 15 km lång sträcka nära Björneborg där en ny gång- och cykelväg, omkörningsfiler, nya korsningsarrangemang i Niittymaa och en korsningsbro i Isomäki byggs.

Då byggplaneringen för vägsträckan inleds genast har Trafikverket möjlighet att konkurrensutsätta byggandet av projektet innan miljötillståndet löper ut.

Regeringen beslöt i ramförhandlingarna under våren 2012 att förbättringen av riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg ska inledas under den här regeringsperioden och 100 miljoner euro reserverades för finansiering av projektet. Regeringen fattar beslut om tidpunkten för när trafikprojekten ska inledas vid ramförhandlingarna den 21 mars 2013.

Den förnyade bedömningen förutsattes i den trafikpolitiska redogörelse som regeringen överlämnade till riksdagen i april 2012. Syftet med den förnyade bedömningen var att undersöka möjligheterna att hitta en mer ändamålsenlig, kostnadseffektiv och användarorienterad lösning.

I den förnyade bedömningen granskades till exempel hur utökad kollektivtrafik skulle påverka trafikmängden. Några nya beaktansvärda alternativ framkom inte i den rådande situationen där markanvändningen och servicen i området planerats utifrån riksvägen. Den förnyade bedömningen av riksväg 8 visade hur viktigt det är att redan från början planera markanvändningen, boendet och trafiken i ett område som en helhet.

I nästa skede inleder ministeriet förnyad bedömning enligt den trafikpolitiska redogörelsen av utvecklingsobjekt med start efter 2015. Man kan då mera genomgripande eftersträva bättre utvecklingslösningar enligt riktlinjerna för den nya trafikpolitiken. Det bästa resultatet uppnås om man redan i inledningsskedet av planeringen kan utnyttja många olika slags metoder och planera trafiklösningarna tillsammans med användarna och aktörerna i området genom att öppet analysera olika alternativ. Ministeriet fortsätter också processen att tillsammans med andra förvaltningsområden förena markanvändning, boende och trafik.

Ytterligare information:
Mikael Nyberg, regeringsråd, Kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 474
Kari Ruohonen, överdirektör, Trafikverket, tfn 020 637 3831