Den nya postlagen träder i kraft den 1 juni

Pressmeddelande 28.04.2011 11.17 fi sv

Finland får en ny postlag i början av juni. Den nya lagen säkerställer att posten delas ut fem dagar i veckan, att brev- och pakettjänsterna är rimligt prissatta och att nätet av verksamhetsställen bevaras. Lagen grundar sig på Europeiska unionens postdirektiv.

Regeringen föreslog den 28 april att postlagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 29 april.

Det väsentliga i den nya postlagen är att de grundläggande posttjänsterna i Finland tryggas såväl i städerna som i glesbygden. Ett postföretag som har utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är skyldigt att dela ut post fem dagar i veckan.

De samhällsomfattande tjänster som definieras i lagen ska finnas tillgängliga till ett skäligt pris och priset ska vara detsamma i hela landet. I praktiken inbegriper de samhällsomfattande tjänsterna de tjänster som konsumenterna kan betala kontant. I lagen fastställs servicenivån även för dessa tjänster.

Minimikravet på de samhällsomfattande tjänsterna är att ett standardbrev ska levereras den andra vardagen efter det att brevet sändes.

Postlagen tillämpas förutom på samhällsomfattande tjänster också på annan förmedling av brevförsändelser. Däremot gäller postlagen inte utdelning av tidningar och tidskrifter.

Enligt lagen ska det i varje kommun finnas minst ett verksamhetsställe som tillhandahåller posttjänster och det ska vara beläget på ett rimligt avstånd från invånarnas bostäder. I den nya lagen har äldre och rörelsehindrade personers rätt till smidig postutdelning beaktats särskilt.

I lagen har tröskeln för dem som vill etablera sig på marknaden för posttjänster sänkts i enlighet med direktivet och därför har man bl.a. lättat på de krav som ställs på nya aktörer. Koncessioner för postverksamhet beviljas av statsrådet.

Riksdagen godkände lagen förutsatt att regeringen utreder finansieringen av samhällsomfattande tjänster och noga följer upp utvecklingen på postmarknaden samt priset på och tillgången till posttjänster. Kommunikationsministeriet tillsatte i februari 2011 en arbetsgrupp för att fundera på hur finansieringen av de samhällsomfattande tjänster som ingår i den nya postlagen ska ordnas i praktiken.

Ytterligare information:

kommunikationsrådet Elina Normo, tfn 09 160 28463 eller 040 765 7887