null Den riksomfattande trafiksystemplanen och konsekvensbedömningen på remiss

Den riksomfattande trafiksystemplanen och konsekvensbedömningen på remiss

Pressmeddelande 21.01.2021 16.25 fi sv en

Bilar i Lappland (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till riksomfattande trafiksystemplan för 2021–2032 och om konsekvensbedömningen av den. Remisstiden går ut den 23 februari 2021.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland. Planen utarbetas för 12 år i sänder.

Utarbetandet av planen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. Utkastet till plan har också genomgått en miljöbedömning som krävs enligt lag.

Genom planen utvecklas trafiksystemet i hela Finland

I den riksomfattande trafiksystemplanen behandlas alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet.

Planen innehåller följande:

-en vision för utvecklingen av trafiksystemet fram till 2050,

-en bedömning av trafiksystemets nuläge och förändringarna i omvärlden,

-målen för den riksomfattande trafiksystemplanen och strategiska riktlinjer som preciserar målen,

-ett åtgärdsprogram för att uppnå målen och

-statens finansieringsprogram.

Planen har beretts parlamentariskt och i dialog med intressentgrupper sedan juni 2019.

Strategisk lägesbild av trafiknätet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans med Trafikledsverket uppdaterat den strategiska lägesbilden av trafiknätet. Den publiceras den 21 januari 2021. I lägesbilden ser man över behoven att utveckla både det statliga trafikledsnätet och det övriga trafiknätet, och den utnyttjas vid verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen. Lägesbilden uppdateras i fortsättningen två gånger om året.

Vad händer härnäst?

Utkastet till en riksomfattande trafiksystemplan för 2021–2032 och bedömningen av dess konsekvenser är ute på remiss fram till den 23 februari 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Responsen från remissbehandlingen kommer att beaktas i den slutliga utformningen av den riksomfattande trafiksystemplanen innan några beslut fattas och i samband med konsekvensbedömningen.

Statsrådet har för avsikt att lämna den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 i form av en redogörelse till riksdagen våren 2021. Efter riksdagsbehandlingen fattar statsrådet beslut om planen.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, Twitter @TimoKievari

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330, Twitter @Kuukaisa

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 050 570 8334, Twitter @ValkonenTuire (konsekvensbedömningen)