Det finska körkortssystemet förnyas

Pressmeddelande 12.05.2010 14.11 fi sv

Kommunikationsministeriets förslag till en körkortslag har sänts för utlåtande. Förslaget baserar sig på EU:s körkortsdirektiv. Samtidigt föreslår ministeriet ändringar för att utveckla också de nationella bestämmelserna.

Remisstiden för förslaget utgår den 8 juni 2010. Trafikminister Anu Vehviläinen tar ståndpunkt till reformen och drar upp riktlinjer för dess innehåll efter remissbehandlingen. Avsikten är att körkortslagen träder i kraft i januari 2013. Bestämmelserna om bilskoletillstånd och om undervisning i mopedkörning föreslås bli tillämpade redan från januari 2011.

Körkortens giltighetstid blir kortare

Enligt förslaget till körkortslag är körkort för person- och paketbilar, motorcyklar och mopeder samt traktorer giltiga 15 år i taget. Beroende av när körkortets giltighetstid går ut är körkortet för en person i 70-årsåldern giltigt i högst fem år och förnyande av kortet förutsätter alltid läkarundersökning.

Körkort för tunga fordonskombinationer och bussar är i kraft 5 år i taget. Intervallet för förnyande av körkortet förkortas till två år från det personen är omkring 70 år, beroende av när körkortets giltighetstid går ut.

Alla körkort av den nuvarande modellen bör bytas till nya före år 2033. Då är en enhetlig körkortsmodell med hög säkerhetsnivå i bruk över hela Europa.

Nya körkortsklasser

Det nuvarande mopedkortet ersätts av en ny körkortsklass AM, som omfattar mopeder och lätta fyrhjulingar. Körkort av klass AM kan fås vid 16 års ålder.

Vid sidan av klass AM tar man i bruk en nationell MO-klass, som berättigar till att köra tvåhjulig moped som 15-åring.

I fortsättningen finns tre klasser för motorcyklar: A1, A2 och A. Den nya A2-klassen motsvarar den nuvarande effektbegränsade A-klassen för nybörjare. Körkort av klass A2 kan man få som 18-åring. Med två års körerfarenhet med motorcykel av klass A2 och med tilläggsundervisning kan körrätten höjas till klass A vid 20 års ålder. I annat fall är den lägsta åldern för klass A 24 år.

Den nuvarande klassificeringen för traktorer är i klass T och klass LT. Till klass T hör jord- och skogsbrukstraktorer och motoriserade arbetsmaskiner samt snöskotrar. I klass T är ålderskravet 15 år och för att få körkort krävs att man avlagt ett teoriprov. För att få körkort för trafiktraktor, som hör till klass LT, krävs förutom teoriprov ett hanteringsprov och 18 års ålder.

Den lägsta åldern för körkort av klass C för lastbil stiger till 21 år och av klass D för buss till 24 år. Minimiåldern kan sänkas med genomgången undervisning för yrkesbehörighet.

Det nya mopedkörkortet förutsätter utbildning

Förarundervisning för framförande av mopeder och lätta fyrhjulingar blir obligatorisk i Finland. I undervisningen ingår teori- och hanteringsundervisning samt körundervisning i trafiken.

I kraven för körkort av klass MO ingår förutom teoriprov ett hanteringsprov. En del av mopedundervisningen kan gottgöras då man avlägger körkort av högre klass. Också förarexamen för moped av klass AM omfattar teori- och hanteringsprov.

För att man ska få köra en lätt fyrhjuling av klass AM förutsätts teoriundervisning och körundervisning i trafiken. Förarexamen omfattar teori- och körprov.

Att skaffa ett nytt mopedkort kostar uppskattningsvis 250-450 euro då man gör det i bilskola och 150-200 euro då man gör det med undervisningstillstånd. För närvarande kostar ett mopedkort cirka 90 euro.

Vid undervisning med undervisningstillstånd krävs av läraren 21 års ålder och körrätt för motorcykel.

Förändringar beträffande bilskoletillstånd

EU:s tjänstedirektiv medför förändringar beträffande föreskrifterna gällande bilskolor. I fortsättningen är tillstånden att hålla bilskola riksomfattande och i kraft tillsvidare. Tillstånden beviljas för förarundervisning endera för den lättare fordonsgruppen eller för tunga fordon, eller för vardera.

Vid tillståndsförfarandet utgör mopedundervisningen ett undantag. Den är möjlig med lättare krav än för ett vanligt bilskoletillstånd. Så tryggar man att mopedundervisning kan fås också av parter som ger frivillig mopedundervisning.

Mer körpraktik i förarundervisningen för personbil

Undervisningsinnehållet i förarundervisningen för person- och paketbil ändras i en mer föregripande riktning. I undervisningen betonas förarens ansvar för att trafiken är säker och ett föregripande körsätt. Också miljökraven under körningen ägnas mer uppmärksamhet än tidigare.

Självständig praktik läggs till i det andra skedet av förarundervisningen. Dessutom förutstts av eleverna att de för dagbok över hur de lär sig och att de deltar i ett responsavsnitt i bilskolan.

Styrningen och övervakningen av undervisning med undervisningstillstånd utökas och undervisningen genomförs i samarbete med en bilskola. Då undervisning med undervisningstillstånd inleds deltar eleven och läraren som har undevisningstillståndet i bilskolans teori- och körundervisning. Dessutom sker undervisningen för körning i halt väglag och mörkerkörning i bilskolan. Under undervisningsperioden följer man upp hur undervisningen och inlärningen framskrider med hjälp av en bedömningskörning som görs i bilskolan.

Vid beviljandet av undervisningstillstånd frångår man kravet på familjemedlemskap.

Den lägsta åldern då förarundervisning får inledas sänks från 17,5 år till 17 år. Anskaffningen av körkort måste också slutföras snabbare än för närvarande, eftersom det kortfristiga körkortet efter examen är i kraft endast ett år.

Reformen skulle höja priserna för bilskolans grundläggande förarundervisning med ungefär 250-350 euro och för undervisning med undervisningstillstånd med ungefär 300-400 euro.

Systemet med körförbud stramas åt

I samband med körkortsreformen effektiveras också systemet med körförbud genom att man lägger till nya förseelser som leder till att körförbud övervägs. När polisen i fortsättningen ålägger körförbud på grund av upprepade förseelser ska man också beakta försumlighet att använda säkerhetsbälte eller skyddsutrustning för barn och försumlighet att använda skyddshjälm för mopedist eller motorcyklist. Annat som ska beaktas är om föraren håller mobiltelefonen i handen under körning samt förseelser som anknyter till transport av farligt gods och till taxiförarnas regler om yrkeskompetens.

Ytterligare information
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629, 0400 665 395