Det föreslås ändringar i sjötrafiklagen

Pressmeddelande 15.04.2021 13.21 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslår ändringar i sjötrafiklagen, av vilka de viktigaste hänför sig till säkerheten och övervakningen inom sjötrafiken. Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 15 april 2021.

En totalreform av sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Behovet av en precisering av lagen uppstod i samband med den praktiska övervakningen och efter att helt nya typer av farkoster har kommit ut på marknaden.

Det föreslås att det ska göras preciseringar i lagen när det gäller bestämmelserna om kanaler, samt i fråga om de som rör sig med vissa vattenfarkoster som av säkerhetsskäl ska kunna nekas tillträde till slusskanaler eller vars tillträde till slusskanalerna ska kunna begränsas. Förbudet eller begränsningen kan gälla t.ex. färd med vattenskoter i sådana äldre slusskanaler där strömmarna är kraftiga.

Det föreslås att behörighetsvillkoren och utrustningskraven för nöjesfartyg som är större än fritidsbåtar preciseras. Preciseringar föreslås också i de förfaranden som gäller farledsbeslut och registrering av vattenfarkoster.

Det föreslås att det i lagen ska läggas till en möjlighet att bevilja undantag från utrustnings- och tillbehörsföreskrifterna för vissa vattenfarkosttyper avsedda för sport- eller fritidsverksamhet. Bestämmelsen är nödvändig på grund den snabba utvecklingen av nya farkoster. Sådana här nya farkoster är till exempel motoriserade surfbrädor som redan används i Finland och i fråga om vilka det i praktiken är omöjligt att uppfylla alla krav som ställs på utrustningen när de används.

Det föreslås också att virtuella säkerhetsanordningar ska läggas till i definitionen av sjösäkerhetsanordningar. Dessa ska främst användas temporärt på områden där det är svårt att upprätthålla fysiska säkerhetsanordningar. En vidgad definition främjar också automatiseringen av sjöfarten.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 040 544 9673