Det föreslås ändringar i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster

Pressmeddelande 21.04.2022 13.25 fi sv en

(Bild: Shutterstock)

Den 21 april 2020 gav regeringen riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av postlagen och statsunderstöd för tidningsutdelning.Med detta vill man se till att alla har lika tillgång till posttjänster och att det finns förutsättningar för att dela ut tidningar fem dagar i veckan i hela landet.

Enligt propositionen ska man i stället för den nuvarande insamlingen och utdelningen fem dagar i veckan som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna övergå till insamling och utdelning tre dagar i veckan. I fortsättningen ska tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster samla in och dela ut de postförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna minst tre vardagar i veckan, med undantag för söckenhelger. Tillhandahållaren av dessa tjänster ska också informera konsumenterna om insamlings- och utdelningsdagarna och lägga ut information om dessa dagar på sin webbplats.

Samtidigt ska det införas ett tidsbundet statsunderstöd för tidningsutdelning i de områden där det inte finns någon morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor eller en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan.

Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt postlagen gäller endast brevförsändelser som betalas kontant, till exempel frankerade brev, och postpaket från hemlandet till utlandet. Skyldigheten rör inte tidningar eller tidskrifter.

I januari 2020 tillsatte statsrådets kansli en interministeriell arbetsgrupp av statssekreterare för att bedöma post- och utdelningsmarknaden och kartlägga behovet av ändringar i postlagstiftningen. Arbetsgruppen gav ut sin slutrapport den 26 augusti 2020.

Enligt rapporten ska man från att ha samlat in och delat ut post fem dagar i veckan, vilket ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, gå till att samla in och dela ut post tre dagar i veckan. Ett villkor för detta är ett informationsförmedlingsstöd i de områden där det inte finns någon morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor.

Posttjänsterna tryggas i en föränderlig omvärld

Syftet med propositionen är att bereda bestämmelser som tryggar kostnadseffektiv postutdelning i en föränderlig omvärld där mängden traditionella postförsändelser ständigt minskar. Ett ytterligare mål är att göra lagstiftningen om skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mindre omfattande och smidigare så att de framtida posttjänsterna kan ordnas effektivt och med beaktande av konsumenternas behov.

Syftet med statsunderstödet för tidningsutdelning är att skapa förutsättningar för utdelning av tidningar fem dagar i veckan i de områden där det inte finns någon morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor eller en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan. På detta sätt vill man säkra tillgången till samhälleligt viktig informationsförmedling och stödja mångfald inom nyhetsverksamheten.

Vad är nästa steg?

Behandlingen av regeringspropositionen börjar med en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats.

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling och när betänkandet är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Bestämmelserna avses träda i kraft hösten 2022. Det nya systemet med skyldighet till insamling och utdelning börjar tillämpas och statsunderstöd för tidningsutdelning betalas från ingången av 2023.

Mer information:

Postlagen:

Fanni Thessler, överinspektör, tfn 050 353 5515, fanni.thessler(at)gov.fi

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, sini.wiren(a)gov.fi

Statsunderstöd för tidningsutdelning:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751, miikka.rainiala(at)gov.fi