Det införs enhetliga regler i EU för erkännande av ukrainska körkort och förarhandlingar

Pressmeddelande 27.07.2022 09.24 fi sv en

Bilar och en buss på väg (Bild: Shutterstock)

Europeiska kommissionen lade den 20 juni 2022 fram ett förslag till förordning som ska gör det möjligt att i Europeiska unionen erkänna körkort och lastbils- och busschaufförers yrkeskompetensbevis som utfärdats i Ukraina.

Behandlingen av förslaget har framskridit snabbt och förordningen trädde i kraft redan den 27 juli 2022.

Genom förordningen harmoniseras reglerna för hur ukrainska körkort och yrkeskompetensbevis för lastbils- och busschaufförer erkänns i Europeiska unionen. Förordningen gäller ukrainska personer som får tillfälligt skydd eller tillräckligt skydd enligt nationell rätt under den period personerna får tillfälligt skydd.

I och med den nya förordningen kan också de EU-länder som ännu inte ratificerat konventionen om vägtrafik erkänna ukrainska körkort.

Därtill gör förordningen det möjligt att erkänna lastbilschaufförers och busschaufförers intyg om yrkeskompetens när de får tillfälligt skydd eller tillräckligt skydd enligt nationell rätt.

Förordningen medför inte betydande förändringar i hur Finland erkänner ukrainska körkort eller i de nationella undantag som redan införts gällande körkorten. Förfarandet för att erkänna ukrainska körkort kan införas utan ändringar av den nationella lagstiftningen.

För att lastbils- och busschaufförers yrkeskompetens ska kunna erkännas krävs det enligt förordningen en tilläggsutbildning, som kan förutsätta ändringar i lagen om transportservice.

Förordningen underlättar ukrainares fria rörlighet i Europeiska unionen. Den underlättar också arbetsbördan för EU-ländernas behöriga myndigheter eftersom de annars skulle vara tvungna att byta ut miljontals ukrainska körkort.

Med anledning av ärendets brådskande natur lämnade statsrådet en E-skrivelse till riksdagen den 6 juli 2022. Finlands myndigheter samarbetar för att reda ut konsekvenserna av förordningen och de lagändringar som eventuellt behövs. Transport- och kommunikationsverket samlar in frågor om genomförandet av förordningen och utfärdar anvisningar så snart som möjligt.

Mer information:

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 0295 342 204