El- och telekablar kan redan nu placeras i vägområdet

Pressmeddelande 04.01.2012 14.52 fi sv

På grund av de omfattande elavbrotten som stormen på annandag jul orsakade har ett behov av en lagändring blivit aktuellt för att el- och telekablar ska kunna placeras i vägområdet.

Enligt gällande lagstiftning är detta redan möjligt. Enligt landsvägslagen, banlagen och kommunikationsmarknadslagen kan el- och telekablar dras till kanterna av landsvägar.

Landsvägar och banor kan betraktas som infrakorridorer längs vilka infrastruktur som är viktig för att samhället ska kunna fungera kan placeras. Med väghållarens tillstånd kan elledningar och -kablar, telekablar, naturgasledningar, fjärrvärmerör, vatten- och avloppsrör, biogasrör och rör till väderkvarnar placeras i vägområdet.

Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral avgör centraliserat alla tillståndsansökningar som gäller anordningar som placeras längs landsvägar. I år har cirka 2 400 tillståndsansökningar avgjorts. Alla sökande har beviljats tillstånd.

Man har varit tvungen att jämka kablarnas placering i vägområdena. Speciellt i Södra Finland är antalet kablar och ledningar i vägområdena ställvis redan så stort att det är svårt att få plats för nya. När nya vägar byggs dras redan nu färdiga rörsystem för kablarna.

Beträffande tillståndsvillkoren följer ELY-centralen anvisningarna "Telekablar och landsvägar" från 2009 och "Elledningar och landsvägar" från 2011. Intresseorganisationer inom datakommunikation och energibranschen har också varit med och utarbetat anvisningarna.

I samband med beredningen av förändringar i landsvägslagen och banlagen 2012 klarlägger kommunikationsministeriet en lagändring enligt vilken behovet att placera kablar kunde beaktas redan när markområden löses in för byggande av vägar. Då kunde ett större område köpas av markägaren än det som behövs för vägen. I samband med lagprojektet bedöms också behovet att revidera lagen om enskilda vägar.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 09 160 28389
Kaisa Leena Välipirtti, regeringsråd, tfn 09 160 28483, 040 763 1479