En bedömningspromemoria om kontroll av och sanktioner för manipulation av utsläpp från fordon på remiss

Pressmeddelande 01.12.2020 15.05 fi sv en

Avgaser av fordon, bilar som köar på vägen. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria om nuläget i fråga om manipulation av utsläpp som fordonsanvändarna låtit utföra samt eventuella nya regleringsalternativ och deras konsekvenser. Bedömningspromemorian sändes på remiss den 1 december 2020.

Bedömningspromemorian och utlåtandena om den är startskottet för ett lagstiftningsprojekt om manipulation av utsläpp från fordon. Syftet med projektet är att utreda sätt som hjälper att effektivisera kontrollen av och sanktionerna för utsläppsmanipulation. Ett av målen är också att minska utsläppen från trafiken.

Utsläppsmanipulation är en åtgärd som fordonsanvändaren utför eller låter utföra på fordonet efter ibruktagandet utan ändringsbesiktning eller genom att använda bildelar som inte är godkända. Manipulationen påverkar i huvudsak mängden lokala utsläpp, i synnerhet kväveoxider och partiklar. Utsläppsmanipulation gäller både tunga och lätta fordon.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 1 februari 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av projektet som tjänsteuppdrag.

Mer information:

överinspektör Eeva Asikainen, tfn 050 522 6204

regeringsråd Jenni Rantio, tfn  050 534 7647