En digital järnväg – mot Europatoppen inom järnvägstrafiken

Pressmeddelande 02.07.2021 10.26 fi sv en

(Foto: Digirata / Shutterstock)

Projektet Den digitala järnvägen (Digirata) tar sikte på en trygg och effektiv tågtrafik. I en projektrapport, som publicerades den 29 juni 2021, ges information om reformen av de järnvägstekniska systemen. Den digitala järnvägen framskrider nu från beredning till praxis, när en digital tågkontroll byggs upp och pilottestas på järnvägarna.

Målet är att Finland före 2040-talet ska ta i bruk ett modernt radionätbaserat system för kontroll av tågpassage på hela bannätet. Samtidigt ersätts det gamla systemet i enlighet med EU-kraven med ett europeiskt system (ERTMS, European Rail Traffic Management System). Nästa steg i utvecklingen och verifieringen av Den digitala järnvägen är att testa nya lösningar som baserar sig på 5G-baserad dataöverföring.

– I beredningsskedet av Den digitala järnvägen fick vi värdefull information om hur man ska ersätta det system för tågkontroll som når slutet av sin livscykel under 2030-talet. Tack för samarbetet alla som deltagit i beredningen. Nu inleds ett pionjärarbete när det nya systemet testas på banavsnittet Kouvola-Kotka-Fredrikshamn. Våra digitala lösningar inom järnvägstrafiken kommer att utgöra världstoppen och de kan i framtiden utnyttjas på den internationella marknaden, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den digitala järnvägen är en betydande investering i den finländska järnvägstrafikens framtid, men det är inte bara fråga om en teknisk utveckling.

– I och med Den digitala järnvägen fås mer kapacitet för bannätet och man strävar efter att få fler passagerare till spårvägarna, förbättra tjänsterna och minska störningarna och trafikutsläppen, fortsätter projektchef Juha Lehtola från Trafikledsverket.

– Den digitala järnvägens moderna systemhelhet möjliggör den bästa tekniska plattformen för en lång tid framöver. Det är fråga om en positiv omvälvning som riktar sig till hela transportsättet och vars betydelse säkert kommer att bli större än väntat, konstaterar projektdirektör Jari Pylvänäinen från Fintraffic Järnväg Ab.

Testning i en genuin miljö och i laboratorium

Digitaliseringen av järnvägssystemen är en omfattande reform som kräver försök. Det första testområdet i projektet är en testbana som är placerad på banavsnittet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn och ett ERTMS-testlaboratorium, där man pilottestar på europeisk nivå banbrytande dataöverföring. Testbanan, dvs. Finlands första del av Den digitala järnvägen och laboratoriet, färdigställs i samband med projektet för förbättring av banavsnittet.

Målet är att testlaboratoriet ska vara i bruk 2022 och att testbanan ska vara byggd senast 2024. Avsikten är dessutom att bygga en kommersiell pilotbana som tas i bruk i kommersiell tågtrafik under 2026.

Inom projektet Den digitala järnvägen utvecklas ett modernt ERTMS-system för tågkontroll i Finland. I projektet skapas en teknisk grund för systemet, så att lokaliseringen och automatiseringen av tåg, uppdateringen av kapacitets- och tidtabellsuppgifter samt trafikledningen kan digitaliseras.

För att systemet ska fungera behöver det ett radionät för kommunikation mellan tåget och baninfrastrukturen. Som radionät rekommenderas ett 5G-baserat framtida kommunikationssystem för järnvägar (FRMCS, Future Railway Mobile Communication System) som ska stöda sig på tillgängliga kommersiella operatörers radionät. Systemets verksamhetsprincip är enhetlig i hela Europa och dess funktioner standardiseras från EU. Systemet kommer att göra det möjligt för tågen att i framtiden röra sig över landgränserna utan avbrott. I Finland inleds ett europeiskt sett unikt försök då FRMCS-systemet testas i ett kommersiellt nät. Det finländska försöket har redan väckt intresse i Europa.

Finansiering från EU har sökts

Den digitala järnvägen ingår också i Finlands plan för återhämtning och resiliens, som statsrådet godkände i maj 2021. Europeiska kommissionen har två månader på sig att utvärdera medlemsstaternas planer.

Med hjälp av finansieringen täcks under projektets utvecklings- och verifieringsskede, dvs. 2021–2026, beredningen av provnings- och pilotverksamhet i testlaboratorium, på testbana och på den pilotbana som blir tillgänglig för kommersiell tågtrafik. De uppskattade kostnaderna för utvecklingsfasen 2021–2027 är 130 miljoner, varav finansieringen för återhämtning ska täcka 85 miljoner euro. I den tredje tilläggsbudgeten för 2021 har projektet beviljats en fullmakt på 130 miljoner euro och ett anslag på fem miljoner euro.

Totalkostnaderna för Den digitala järnvägen åren 2021–2040 är 1,7 miljarder euro. Av dem är statens andel 1,4 miljarder euro och tågmaterielägarnas andel 300 miljoner euro.

Beredningsfasen har genomförts i samarbete mellan kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket, Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Fintraffic Järnväg Ab, VR-Group Ab och samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Vad händer härnäst?

Nu inleds utvecklings- och verifieringsfasen för Den digitala järnvägen, där tekniska lösningar undersöks och testas.

Kommunikationsministeriet tillsätter en ny styrgrupp som ska styra projektet åren 2021–2027.

Ytterligare information

Sabina Lindström, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 576, sabina.lindstrom(a)lvm.fi

Juha Lehtola, projektchef, Trafikledsverket, tfn 0295 34 3892, juha.lehtola(a)vayla.fi

Jari Pylvänäinen, projektdirektör, Fintraffic Järnväg, tfn 029 450 7047, jari.pylvanainen(a)fintraffic.fi