En sammanslagning av infrastrukturverken utreds – beslut om Sjöfartsverkets verksamhetsmodell mest brådskande

Pressmeddelande 08.11.2006 15.14 sv

Kanslichef Harri Pursiainen föreslår att en utredning om möjligheterna att sammanslå infrastrukturverken skall inledas. Enligt förslaget skall Vägförvaltningen, Sjöfartsverket och Banförvaltningscentralen sammanföras till ett nytt infrastrukturverk.

Pursiainen bedömer att det dock finns ett antal problem med att inrätta ett nytt ämbetsverk. I synnerhet Sjöfartsverket sköter, till skillnad från de andra ämbetsverken, en del sådana uppgifter som inte kan föras över till det planerade nya ämbetsverket. Denna fråga måste lösas innan utredningen kan inledas.

Kanslichef Pursiainen har gjort en preliminär utredning i ärendet på uppdrag av kommunikationsministeriet och överlämnade sin promemoria den 7 november.

Ett villkor för att ett nytt infrastrukturverk skall kunna inrättas är att de frågor som är kritiska för reformen klarläggs på ett framgångsrikt sätt, menar Pursiainen.

Allt det specialkunnande som driften av de olika trafiklederna kräver måste finnas kvar i det nya ämbetsverket. Säkerhetsuppgifterna i anslutning till de olika trafikformerna måste organiseras på ett sådant sätt att trafiksäkerheten inte äventyras. Dessutom skall den samhälleliga styrningen av det nya infrastrukturverket säkerställas.

Sjöfartsverkets uppgifter skiljer sig på vissa punkter från uppgifterna vid de två andra infrastrukturverken. Innan utredningen kan inledas måste kommunikationsministeriet därför ta ställning till huruvida farledsproduktionen vid Sjöfartsverket skall överföras till ett nytt affärsverk.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen anser att inga fortsätta åtgärder kan vidtas förrän frågan om Sjöfartsverkets verksamhetsmodell har lösts. Huovinen meddelade att en plan om omorganiseringen av internproduktionen vid Sjöfartsverket blir klar i april 2007.

- Det är nödvändigt att fatta beslut om verksamheten vid Sjöfartsverket innan utredningen om ett nytt infrastrukturverk kan föras vidare.

Huovinen tycker att det är viktigt att de anställda vid de nuvarande infrastrukturverken bereds tillfälle att delta i utredningen om möjligheterna att grunda ett nytt infrastrukturverk.

- I utredningen betonas det helt riktigt att det inte är fråga om att fusionera de mindre ämbetsverken till den största av dem, dvs. Vägförvaltningen. I stället gäller det att samla de nuvarande infrastrukturverkens verksamhet till ett helt nytt ämbetsverk, påpekar Huovinen.

Sammanslagningen ger besparingar och synergifördelar

Kanslichef Pursiainen ser många fördelar med att grunda ett nytt ämbetsverk. Avsikten är att det nya infrastrukturverket skall fungera på ett övergripande sätt så att hela trafiksystemet betraktas som en helhet. Detta väntas förbättra kvaliteten och servicenivån i hela trafikledsnätet och effektivisera driften av trafiklederna.

För närvarande betjänar varje ämbetsverk en viss trafikform. I praktiken prioriterar vart och ett av ämbetsverken den egna verksamhetens behov och konkurrerar om resurserna. Hittills har ansvaret för att samordna de olika ämbetsverkens verksamhet i huvudsak vilat på kommunikationsministeriet.

Om det nya infrastrukturverket blir verklighet ger exempelvis en koncentrerad beställarfunktion besparingar och synergifördelar. Vissa funktioner kan slås samman i början och i slutändan av produktionen av såväl farleder som andra trafikleder.

Eftersom kunderna, dvs. medborgarna och de som beställer transporter inom näringslivet, i huvudsak är desamma inom samtliga trafikformer kan bl.a. kund- och intressentanalyser, behovsutredningar och utvärderingar av verksamhetsmiljön göras centrerat. Också i fråga om upphandlingar kan funktionerna åtminstone vid Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen sammanföras.Ytterligare information:

kanslichef Harri Pursiainen, tfn 09-160 28389 eller 0500-787 742