Enhälligt förslag till ämbetsverksreform för trafikförvaltningen

Pressmeddelande 04.11.2008 15.01 fi sv

Ett enhälligt förslag för hur ämbetsverken inom trafikförvaltningen ska omorganiseras har kommit till. Ledningsgruppen som bereder ämbetsverksreformen skrev den 13 oktober under en mellanrapport, där det föreslås att man slår ihop Sjöfartsverkets farledsfunktioner, Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen till ett nytt trafikledsverk samt Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket, Luftfartsförvaltningen och Sjöfartsverkets funktioner inom sjösäkerhet till ett nytt trafiksäkerhetsverk.

Avsikten är att de nya ämbetsverken ska inleda sin verksamhet från början av år 2010. Utredningsarbetet beträffande en sammanslagning av ämbetsverken baserar sig på regeringsprogrammet för Matti Vanhanens andra regering. I mellanrapporten drar man upp riktlinjerna för de huvudprinciper och den uppgiftsfördelning för ämbetsverken som ska följas då ämbetsverken slås ihop.

I den ledningsgrupp för ämbetsverksreformen som undertecknat förslaget finns förutom representanter för kommunikationsministeriet bl.a. cheferna för alla de nuvarande ämbetsverken inom trafikförvaltningen samt representanter för personalen. Utredningen om sammanslagningen av ämbetsverken har varit under beredning sedan maj i år. För projektet har förutom ledningsgruppen tillsatts två utredningsmän med egna utredningsgrupper samt flera underavdelningar, alla med representanter för de nuvarande ämbetsverken och personalorganisationerna. Dessutom har man under projektets gång fäst särskild uppmärksamhet vid växelverkan och öppen kommunikation. Utredningsmännen har också intervjuat representanter för de viktigaste intressentgrupperna.

Den mellanrapport som nu undertecknats går i följande steg vidare till behandling i kommunikationsministeriets ledningsgrupp och därefter till avgörande i ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling.

Med sammanslagningen av ämbetsverken eftersträvar man bl.a. en övergripande beredning av trafikpolitiken och ett skärpt förverkligande av den samt en mer heltäckande skötsel av säkerhetsfrågorna i trafiken än för närvarande. Dessutom väntas ämbetsverken få en bättre verkningskraft och effekt. Genom att man bättre än för närvarande passar ihop de nuvarande funktionerna antas synergifördelar och inbesparingar uppstå. Då ämbetsverken slås ihop kan man också förstärka den nationella och regionala synvinkeln på trafiksystemet och förbättra produktiviteten i förvaltningen. Samtidigt förväntas kunderna få bättre trafiktjänster, när behoven inom rese- och transportkedjorna ses som en helhet i de nya ämbetsverken.


Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
konsultativa tjänstemannen Sabina Lindström, tfn (09) 160 28576 eller 040 527 6103
utredningsmannen för trafikledsverket Mikko Ojajärvi, tfn 0400 438 520
utredningsmannen för trafiksäkerhetsverket Reino Lampinen, tfn 050 515 1303