Tillbaka

Ersättningarna för oljeolyckor stiger kraftigt

Ersättningarna för oljeolyckor stiger kraftigt

Pressmeddelande 24.02.2005 00.00 sv

De övre ersättningsgränserna för oljeolyckor stiger från cirka 250 miljoner euro till cirka 900 miljoner euro per olycka.

Den förordning av statsrådet som möjliggör förändringen godkändes den 24 februari. Det krävs ännu att republikens president godkänner ärendet. De nya ersättningssummorna träder i kraft den 3 mars.

Förhöjningarna förorsakar inte tilläggskostnader för staten och kommunerna. Däremot förbättras statens och kommunernas ställning i och med reformen, eftersom de i fall av olyckor vanligen är betydande mottagare av ersättningar. Reformen förbättrar också möjligheten att få full skadeersättning för enskilda personer som lidit förluster, till exempel stugägare.

Det har redan länge funnits ett internationellt allmänt avtalssystem för ersättning av skador förorsakade av oljetankerolyckor.

Tack vare ett protokoll om en tilläggsfond, som 2003 godkändes av Internationella sjöfartsorganisationen IMO, höjs den övre gränsen för ersättningarna till cirka 900 miljoner euro. Finland har ratificerat avtalet i maj 2004. Finland är ett av de åtta länder som sätter denna nya internationella ordning i kraft.

Medlen i fonden samlas in av oljemottagarna. I Finland är de största betalarna Fortum och Suomen Petrooli.

Det nya systemet med en tilläggsfond är viktigt för Finland, eftersom den kraftigt ökade trafiken med oljetankfartyg på Östersjön har ökat risken för olyckor på Finlands närliggande farvatten.

Ytterligare information:
sjöfartsrådet Raimo Kurki, tfn (09) 160 28490