EU-domstolen har förklarat direktivet om lagring av uppgifter vara olagligt

Pressmeddelande 09.04.2014 17.04 fi sv

I sitt beslut av den 8 april 2014 ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol EU:s direktiv om lagring av uppgifter.

I direktivet om lagring av uppgifter, det vill säga datalagringsdirektivet, föreskrivs det att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska lagra användarnas trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den registrerade användaren. Däremot är det enligt direktivet inte tillåtet att lagra innehållet i en kommunikation eller i den sökta informationen.

Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om lagring av uppgifter och säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott.

Domstolen ansåg att direktivet utgör ett synnerligen omfattande och allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter. Domstolen påpekar att de uppgifter som anges i direktivet kan ge mycket exakta upplysningar om personers privatliv utan att innehålla någon skillnad, begränsning eller undantag utifrån syftet att bekämpa grov brottslighet. Domstolen underströk att inte ens ett grundläggande allmänintresse i sig berättigar till lagringsåtgärderna som avses i direktivet.

Dessutom kritiserade domstolen att direktivet inte ställer krav på att uppgifter ska lagras inom unionen.

- Domstolens beslut är ett tydligt ställningstagande för sekretess vid kommunikation. Beslut kommer oundvikligt att påverka diskussionen om behovet av masspionage i Finland. Om vi vill att vårt samhälle är ett modelland för dataskydd, ska vår lagstiftning respektera medborgarnas grundläggande rättigheter och företags konfidentiella uppgifter, betonar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Jag har också begärt en utredning om vilka bestämmelser i den gällande lagstiftningen som ska upphävas på grund av denna dom.

I Finland är direktivet tillsvidare dels inkluderat i lagen om dataskydd vid elektrisk kommunikation. Lagen om dataskydd vid elektrisk kommunikation är dock avsedd att införlivas i den nya laghelheten om elektronisk kommunikation, det vill säga informationssamhällsbalken. Informationssamhällsbalken behandlas som bäst i riksdagen och är avsedd att träda i kraft i början av 2015.

Ytterligare information

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 34 2570
Laura Tarhonen, överinspektör, tfn 0295 34 2073