EU:s rättsakt om digitala tjänster ökar ansvarstagandet hos dem som tillhandahåller internetbaserade tjänster

Pressmeddelande 25.11.2021 14.38 fi sv en

(Bild: Shutterstock)

Det råd som består av EU:s konkurrenskraftsministrar antog den 25 november 2021 rådets allmänna riktlinje om rättsakten om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA). Behandlingen av ett förslag till förordning kommer att fortsätta inom EU och avsikten är att trepartsförhandlingar om förslaget ska inledas under Frankrikes ordförandeskapsperiod i början av 2022.

Syftet med förslaget till förordning är att öka säkerheten och öppenheten för användarna av förmedlingstjänster på internet.

Syftet med förslaget är att tillfoga leverantörer av internetförmedlingstjänster, såsom webbplattformar och molntjänster, aktsamhetskrav. Kraven gäller till exempel olagligt innehåll i tjänsterna.

Detta medför bland annat krav på tjänsteleverantörerna att göra det möjligt att anmäla olagligt innehåll i deras tjänster samt krav på att behandla anmälningar om olagligt innehåll. Tjänsteleverantörerna ska också meddela användare om det innehåll de skapat raderas ur tjänsten.

Ett ytterligare mål är att uppmuntra tjänsteleverantörer till åtgärder på eget initiativ så att det inte ska finnas olagligt innehåll i deras tjänster eller så lite olagligt innehåll som möjligt.

De som upprätthåller marknadsplattformar ska vara skyldiga att identifiera och samla in basuppgifter om de näringsidkare som är verksamma på plattformen samt att på plattformen informera om de olagliga produkter eller tjänster som de fått kännedom om.

För extremt stora nätplattformar och sökmotortjänster för minst 45 miljoner användare inom EU införs en skyldighet att till exempel kartlägga systemiska risker med sina tjänster. De extremt stora aktörerna bör också öka öppenheten i fråga om de innehållsrekommendationssystem och den webbreklam som de använder.

Finland har i förordningsförhandlingarna särskilt betonat yttrandefrihetsfrågor, principen om ursprungsland vid tillsynen över tjänsteleverantörerna samt att eventuella sanktioner ska vara tydliga och proportionella vid brott mot skyldigheterna.

Tjänsteleverantörer som är etablerade i Finland ska övervakas av en nationell myndighet som ska utses i Finland. Myndigheten kommer att samarbeta med myndigheterna i andra medlemsstater och delta i arbetet i nämnden Europeiska nämnden för digitala tjänster, som ska inrättas.

Vad händer härnäst?

Europaparlamentets betänkande om lagstiftningen om digitala tjänster väntas i januari 2022, varefter trepartsförhandlingar mellan rådet, kommissionen och Europaparlamentet kan inledas med sikte på en slutlig rättsakt om digitala tjänster.

Ytterligare information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 050 568 7155

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757

Sirpa Sillstén, specialsakkunnig, tfn 050 469 8344