EU:s telepaket förbättrar konsumentens rättigheter även i Finland

Pressmeddelande 28.10.2010 13.35 fi sv

Riksdagen kommer att behandla flera lagförslag genom vilka Europeiska unionens lagpaket för telekommunikation införlivas i Finlands lagstiftning. Regeringen godkände innehållet i lagförslagen den 28 oktober.

Lagförslagen gäller ändringar i fem EU-direktiv som godkändes 2009. I Finland förbättrar de förändringar i lagstiftningen som föranleds av direktiven rättigheterna för användare av teletjänster. Konsumenten får en tryggare ställning bl.a. i fråga om avtal och beställning av tjänster.

Enligt förslaget ska på varandra följande visstidsavtal inte tillåtas. Den maximala avtalstiden är enligt förslaget två år, men konsumenten ska också alltid erbjudas möjlighet till ett avtal på 12 månader. Ett teleföretag får inte förlänga ett visstidsavtal med ett nytt utan att ett nytt skriftligt avtal ingås med konsumenten.

Den föreslagna ändringen förbättrar konsumenternas ställning i och med att det blir lättare för konsumenten att säga upp ett avtal om kommunikationstjänster och välja en annan leverantör. En nyhet är att konsumenten ska få rätt att betala kostnaderna för byggande av en anslutning som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna i flera omgångar.

Möjligheten till nummeröverföring ska enligt förlaget utvidgas till att även gälla tidsbestämda abonnemangsavtal. Användaren ska ges möjlighet att överföra sitt telefonnummer till en ny tjänsteleverantör, men utgångspunkten är att användaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av det tidsbestämda avtalet med den tidigare tjänsteleverantören så länge som avtalet är i kraft.

Ansvaret för att se till specialbehoven bland användare med funktionshinder vilar i fortsättningen på teleföretag med skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Funktionshindrade användare ska tillhandahållas samma grundläggande kommunikationstjänster som andra användare. Detta kan i praktiken förutsätta att antingen en kommunikationstjänst eller ett kommunikationsnät har en sådan teknisk egenskap genom vilken målet i sista hand kan säkerställas.

Konsumentombudsmannen ges enligt förslaget befogenhet att ålägga ett teleföretag att stänga av numret till en tjänsteleverantör om det är uppenbart att man med tjänsten eftersträvar orättmätig ekonomisk vinning genom lämna osanna eller vilseledande uppgifter om tjänsten eller användningen av den.

Genom förbudet kan man t.ex. ingripa i de allt vanligare fall av missbruk där konsumenterna vilseleds till att oavsiktligt göra fortlöpande prenumerationer på avgiftsbelagda ringsignaler, spel, tester och tävlingar.

Konsumentombudsmannen kan i sådana fall ålägga teleföretaget att hålla inne de belopp som debiterats användaren i samband med telefonräkningen och återbetala dem.


Mer information:
kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala, tfn (09) 160 28585 eller 050 344 3400
lagstiftningsrådet Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620