EU:s transportministrar diskuterar förslaget till TEN-T-förordning och telekommunikationsministrarna diskuterar artificiell intelligens och digital identitet

Pressmeddelande 05.12.2022 11.10 fi sv

EU-flaggan (Bild: Shutterstock)

Europeiska unionens råd för transport och telekommunikation sammanträder i Bryssel den 5–6 december 2022. Vid transportrådet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka. Statssekreterare Pilvi Torsti företräder Finland vid telekommunikationsmötet.

Transportministrarna har för avsikt att anta rådets allmänna riktlinje om förslaget till förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. TEN-T-nätet främjar en hållbar rörlighet för människor och gods genom att förena järnvägar, insjörutter, vägar, sjö- och flygförbindelser i Europa till ett enda transportnät. Förordningen innehåller en definition av TEN-T-nätet och föreskrifter om kvalitetskraven för trafikleder och knutpunkter i TEN-T-nätet.

Finland har ansett att det är viktigt att utveckla TEN-T-nätet och har aktivt deltagit i beredningen av förordningen. Finland har också ansett att det är särskilt viktigt att den kommande förordningen på ett flexibelt sätt beaktar vårt lands särdrag och att medlemsstaterna har tillräckligt med nationellt handlingsutrymme vid tillämpningen av förordningen. Dessutom har Finland aktivt arbetat för att TEN-T-hamnnätet ska utvidgas från det föreslagna, såväl stomnätet som det övergripande nätet.

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till en ny förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. Som reaktion på det förändrade världspolitiska läget publicerade kommissionen i juli 2022 ett förslag som ändrar på TEN-T-förordningsförslaget. Kommissionen föreslog ändringar till exempel i bestämmelserna om spårvidd samt om TEN-T-stomnätets omfattning i östra Finland. Också till dessa delar har Finlands ståndpunkter aktivt förts fram.

Transportrådet har därtill för avsikt att anta slutsatser om utvecklingen av transporter på inre vattenvägar. Målet är att inom godstrafiken öka andelen transporter på inre vattenvägar och att i EU minska utsläppen från transporterna på inre vattenvägar.

I telekommunikationsrådet söks en allmän riktlinje om AI- och eIDAS-förordningarna

Rådet för telekommunikation har för avsikt att anta rådets allmänna riktlinje om förslaget till förordning om artificiell intelligens. Europeiska kommissionen har som mål att skapa en regleringsram som ska säkerställa att de AI-system som används i EU är säkra och att de respekterar gällande grundläggande fri- och rättigheter.

En allmän riktlinje i rådet eftersträvas också i fråga om ändringen av eIDAS-förordningen i syfte att stärka den europeiska digitala ramen. Genom förordningen ska det skapas en gemensam lagstiftningsram för den europeiska digitala identiteten och en tillhörande plånboksapplikation. Plånboksapplikationen gör det möjligt för användaren att identifiera sig elektroniskt, visa olika slags personuppgifter och intyg samt att signera digitalt.

I telekommunikationsrådet presenteras dessutom lägesrapporter om dataakten och rättsakten om cyberresiliens samt förs en politisk debatt om digitala färdigheter för det digitala decenniet.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, johanna.juselius@gov.fi

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn 050 562 7044, noora.saarinen@gov.fi (transportrådet)

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050 441 8005, kaisa.kopra@gov.fi (telekområdet)