EU:s transportministrar sätter fart på logistikprogrammet

Pressmeddelande 08.12.2006 12.49 sv

Ett åtgärdsprogram för logistiksektorn är under beredning i Europeiska unionen. Vid transportministrarnas möte i Bryssel den 11-12 december förbereds programmet med hjälp av ministrarnas konklusioner.

Den första versionen av programmet för effektivare logistik kan bli klar redan under våren, under Tysklands ordförandeskapsperiod. Logistiken har under Finlands ordförandeskapsperiod varit den viktigaste tyngdpunkten inom transportpolitiken.

Transportministrarnas konklusioner lyfter fram bland annat avlägsnandet av flaskhalsar i transporterna, förenhetligandet av fordonens mått och lastningsstandarder samt utvecklandet av utbildningen i logistikbranschen.

Ministerrådet söker en gemensam syn på direktivet om speglar som skall installeras på långtradare för att täcka den döda vinkeln och så öka trafiksäkerheten. Finland strävar som ordförandeland efter att nå en för alla godtagbar kompromiss om vilka gamla bilar som skall omfattas av direktivet.

Beträffande närsjöfarten, alltså EU:s interna sjöfart, väntas rådet godkänna konklusionerna. Man vill smidigt ansluta närsjöfarten till den logistiska godstransportkedjan bland annat genom att utveckla hamnarna. Havsmotorvägarna som hör till det allmäneuropeiska transportnätet (TEN) borde fås att fungera till år 2010.

För direktivet om hamnstatskontroll har rådet en allmän syn som mål. Kommissionen strävar till att effektivera övervakningen av de fartyg som anlöper hamnarna i EU-länderna genom att inrikta inspektionerna på fartyg som är i dåligt skick. Följderna av förseelser skall skärpas. Direktivet ingår i det tredje säkerhetspaketet för sjöfarten.

Rådet torde befullmäktiga medlemsländerna att underteckna den Internationella arbetsorganisationen ILO:s avtal om arbete till sjöss. Avtalet fastställer minimiarbetsvillkoren i sjöfartsbranschen. Finland välkomnar rådets beslut.

Teleministrarna betonar informationssäkerhet

Europeiska unionens teleministrar behandlar vid sitt möte i Bryssel den 11 december informationssäkerheten vid elektronisk kommunikation. Också avgifterna för roaming och direktivet om posttjänster är uppe till diskussion.

Beträffande informationssäkerheten skall man godkänna en resolution där man betonar betydelsen av en policy för området. Medlemsländerna uppmanas att öka medvetenheten om informationssäkerhet, att stärka verksamheten inom forskning och utveckling och att satsa på riskhantering. Branschens aktörer uppmanas att beakta informationsskyddet då de planerar produkter och tjänster.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen leder ordet både vid transport- och telerådets möte.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
biträdande avdelningschef Reino Lampinen (transportfrågor), tfn (09) 160 28639 eller 050 515 1303
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen (kommunikationsmarknadsfrågor), tfn (09) 160 28676 eller 040 522 2122
informationsdirektör Katariina Kivistö (närvarande under mötet), tfn (09) 160 28330 eller 0400 502 128
informatör Mikko Nikula, tfn (09) 160 28623 eller 040 707 8042