Europeiska kommissionen föreslår uppföljning av förbrukningsdata från bilar i samband med service och besiktning

Pressmeddelande 23.07.2020 13.19 fi sv en

Foto: SariMe/Shutterstock

Statsrådet överlämnade den 23 juli 2020 en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag gällande insamling av data om personbilars och lätta nyttofordons bränsle- eller energiförbrukning vid körning.

EU har föreskrivit om bindande gränsvärden för fordonstillverkare. I dem anges de maximala gränsvärdena för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta nyttofordon vid körning. Med lätta nyttofordon avses till exempel paketbilar med en vikt på högst 3 500 kg. Den nyaste förordningen om gränsvärden för utsläpp trädde i kraft vid ingången av 2020. Enligt förordningen ska fordonstillverkare och nationella myndigheter följa upp och rapportera hur väl personbilars och lätta nyttofordons faktiska koldioxidutsläpp och bränsle- eller energiförbrukning vid körning motsvarar gränsvärdena.

Kommissionen har befogenhet att genom en genomförandeförordning föreskriva om insamling av förbrukningsdata vid körning. Målet är att i ett så tidigt skede som möjligt få uppgifter om fordonets koldioxidutsläpp i luften vid verklig användning i trafik för att kontrollera hur väl dessa värden stämmer överens med typgodkännandekraven för fordonet.

Enligt kommissionens förslag ska medlemsstaterna från ingången av 2021 samla in och rapportera uppföljningsdata som sparas i systemet för mätning av personbilars och lätta nyttofordons bränsleförbrukning (On-Board Fuel Consumption Measurement, dvs. OBFCM-utrustning). Avsikten är att data ska samlas in i fråga om sådana nya fordon vars uppföljningsutrustning sparar data i fordonstillverkarnas databaser till exempel i samband med verkstadsbesök. Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att besiktningsställena från och med 2021 i samband med periodisk besiktning samlar in och sparar förbrukningsdata från fordonens OBFCM-utrustning i fråga om fordon som har registrerats första gången den 1 januari 2021 eller senare. Avsikten är att uppgifterna ska rapporteras till Europeiska miljöbyrån från och med den 1 april 2022.

Statsrådet anser det vara viktigt att man inom EU på ett bättre sätt än hittills kan följa upp fordonens faktiska förbrukningsdata vid körning i förhållande till uppgifterna om typgodkännande. Trådlös dataöverföring direkt från fordonen ska vara ett primärt mål framöver, och arbetet för att utveckla sådana system bör fortsätta.

Vidare anser statsrådet att det bör utredas huruvida informationen kan samlas in på andra alternativa sätt än i samband med periodisk besiktning. Besiktningsbranschen och myndigheterna ska ges en tillräcklig övergångstid. Om förordningen antas i den form som kommissionen föreslår måste den myndighet som samlar in informationen och besiktningsföretagen snabbt utveckla sin utrustning och sina IT-system, vilket till exempel kan höja priserna för besiktning.

Vad händer härnäst?

I samband med EU:s klimatförändringskommitté hösten 2020 torde man rösta om kommissionens förslag.

Mer information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 342 304, kimmo.kiiski(at)lvm.fi

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, pinja.oksanen(at)lvm.fi