Fart på digitaliseringen av logistiken genom utnyttjande av information och intelligent automatisering

Pressmeddelande 29.03.2018 16.05 fi sv en

Statsrådet har utfärdat ett principbeslut om digitalisering av informationen inom transportsektorn. Genom beslutet strävar man efter att påskynda digitaliseringen och främja nya affärsmöjligheter inom logistiksektorn. Beslutet innebär också att det skapas förutsättningar för att Finland ska kunna bli en central knutpunkt för internationella transporter. Beslutet stöder också målen om att minska utsläppen från trafiken. Principbeslutet är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

– Digitaliseringen, urbaniseringen och den expanderande e-handeln ökar närlogistikens betydelse. Det finns ett behov att utveckla nya tjänster och affärsverksamhetsmodeller som utgår från konsumenten. Delningsekonomins verksamhetsmodeller kommer också att bli aktuella inom godstrafiken, säger kommunikationsminister Anne Berner.

– Finland är främst i världen när det gäller att främja tänkesättet mobilitet som tjänst. Det är viktigt att detta kunnande även utnyttjas inom godslogistiken, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt Berner kan transportkapaciteten inte utnyttjas fullt ut vare sig internationellt eller nationellt, utan transporterna sker med mycket luft i lasten.

– Detta är dyrt och ineffektivt med tanke på alla parter. Även med tanke på uppnåendet av klimat- och utsläppsmålen är det viktigt att transportkapaciteten utnyttjas på ett effektivare sätt, säger minister Berner.

En viktig fråga när det gäller digitaliseringen är hur informationen skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Informationen ska styra varornas rörelse.

I beslutet ingår fyra mål: Informationsgången i logistikkedjorna och mellan dem måste förbättras betydligt, närlogistiken måste fås att fungera bättre, satsningar görs på att utveckla den intelligenta automatiseringen inom logistiken och digitaliseringen i hamnarna ska påskyndas. Oberoende av om det gäller affärs- och företagshemligheter, skyddet för personuppgifter eller informationssäkerhet ska den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå iakttas noggrant i all verksamhet.

De metoder som föreslås i beslutet omfattar reglering, nätverkssamarbete, främjande av försöks- och pilotprojekt, ökad kompetens samt påverkansarbete både inom Europeiska unionen och internationellt.

Förra hösten tillsatte kommunikationsministeriet ett digitaliseringsnätverk för öppen logistik. Principbeslutet har beretts i samarbete med de olika aktörerna i nätverket.

Beslutet kommer också att verkställas i nära samarbete med aktörerna inom branschen.

Ytterligare information:

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 0400 719 629

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 5000 817