Finansieringen av bastrafikledshållningen, stödet till kollektivtrafiken samt stödet till gång och cykling steg under denna regeringsperiod

Pressmeddelande 06.02.2023 11.36 fi sv

Trafikinvesteringar under regeringsperioden 2019-2023 (Bild: Trafikledsverket och Kommunikationsministeriet)

Finansieringen av bastrafikledshållningen, stödet till kollektivtrafiken samt stödet till gång och cykling har stigit under denna regeringsperiod, framgår det av den statistik som sammanställts av kommunikationsministeriet, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket.

I detta pressmeddelande lyfter vi fram fem helheter av statistiken. All statistik finns i bilagan.

Utvecklingen styrs av den riksomfattande trafiksystemplanen

Under regeringsperioden överlämnades den riksomfattande tolvåriga trafiksystemplanen, som beretts under parlamentarisk styrning, i form av en redogörelse till riksdagen i april 2021. Trafiksystemplanen styr på lång sikt väg- och spårinvesteringar, underhåll och utvecklingen av alla trafikformer. Det inkluderas ett åtgärdsprogram och ett statligt finansieringsprogram i planen.

I enlighet med trafik 12-planen är det centrala i finansieringen av trafikledsnätet att finansieringsnivån för bastrafikledshållningen höjs. Dessutom moderniseras verksamhetssätten för att EU-finansieringen ska kunna utnyttjas fullt ut.

Trafik 12-planen ska ses över i början av varje regeringsperiod. De stora förändringarna i omvärlden orsakar också behov av uppdatering.

Permanent höjning av finansieringen av bastrafikledshållningen

Finansieringsnivån för bastrafikledshållningen har höjts under regeringsperioden i enlighet med regeringsprogrammet och den riksomfattande trafiksystemplanen.

För bastrafikledshållningen har det gjorts en årlig nivåhöjning på 300 miljoner euro från och med 2020.

För att kompensera de omedelbara konsekvenserna av den höjda kostnadsnivån anvisades det ett tillägg på 50 miljoner euro för basunderhållet av transportinfrastrukturen.

Målet för trafik 12-planen är att den årliga nivån på finansieringen av bastrafikledshållningen ska vara cirka 1,4 miljarder euro från och med 2025. Fram till 2024 överensstämmer de årliga finansieringsnivåerna med planen för de offentliga finanserna.

Vid underhållet av transportlederna underhålls i första hand de delar av transportnätet som är viktiga för näringslivet i samhället.

Tyngdpunkten i utvecklingsprojekt som gäller trafikledsnätet ligger på banprojekt

Under regeringsperioden 2019–2023 har det hittills fattats beslut om sammanlagt 51 stora utvecklingsprojekt för statens trafikledsnät.

Fullmakter att ingå avtal för dessa projekt har beviljats till ett belopp av sammanlagt nästan 2 miljarder euro. Största delen av besluten har fattats för banprojekt som stöder industrins verksamhetsbetingelser och främjar den gröna omställningen.

Höjningen av kostnadsnivån har beaktats genom en översyn av fullmakterna för tidigare beslutade utvecklingsprojekt för trafikledsnätet.

Finland har haft framgång i ansökningar om EU-finansiering

Finland har haft framgång i EU:s finansieringsansökningar under de senaste åren. EU beviljar årligen finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) till trafik- och transportprojekt.

Till Finland beviljades 2019 65,2 miljoner euro, 2020 12,2 miljoner euro och 2021 108,2 miljoner euro i CEF-trafikstöd. Utlysningen för 2022 pågår fortfarande.

Finlands ansökningar har varit väl motiverade. I och med den riksomfattande trafiksystemplanen kan man förbereda sig på kommande års CEF-ansökningar på ett mer strategiskt sätt än tidigare.

Tilläggsstöd för kollektivtrafiken

Under coronaåren riktade regeringen extra stöd till kollektivtrafiken för att säkerställa en smidig fortsättning av kollektivtrafiken. Tack vare coronastödet till kollektivtrafiken har det inte behövt göras några stora förändringar i servicenivån eller biljettpriserna under coronan. Tryggandet av servicenivån och utvecklingsåtgärderna i kollektivtrafiken stöder för sin del också målet om klimatneutralitet och minskningen av utsläppen från trafiken.

År 2020 beviljades i statligt kollektivtrafikstöd cirka 317 miljoner euro, år 2021 cirka 140 miljoner euro, år 2022 cirka 181 miljoner euro och år 2023 cirka 91 miljoner euro.

Gång och cykling främjades

Målet med programmet för att främja gång och cykling är att öka gång- och cykeltrafiken med 30 procent fram till 2030.

Till gång- och cykelvägar riktades mer än 11 miljoner euro i statlig finansiering 2021, nästan 26 miljoner euro 2022 och hittills mer än 6 miljoner euro 2023.

År 2020 kunde kommunerna för första gången ansöka om statsunderstöd för utarbetning av program för främjande av gång och cykeltrafik. För att främja gång och cykling beviljades det statsunderstöd till ett belopp av nästan 33 miljoner euro 2020, till ett belopp av nästan 29 miljoner euro 2021 och till ett belopp av 7 miljoner euro 2022.

Ytterligare information:

Ministeriets kommunikation, viestinta.lvm@gov.fi