Finavia åläggs att förvalta ett flygplatsnät

Pressmeddelande 10.03.2011 16.17 fi sv

Utbudet av och tillgången till flygplatstjänster tryggas med en lag. Med lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter. I Finland tillämpas lagen på Helsingfors-Vanda flygplats.

Regeringen föreslog den 10 mars att lagen ska fastställas. Lagen kommer att träda i kraft den 15 mars.

Genom lagen får flygplatsnätbolaget, det vill säga det helt statstägda bolaget Finavia Abp, skyldighet att förvalta ett riksomfattande flygplatsnät och flygplatstjänster. I lagen bestäms också hur flygplatsavgifterna ska fastställas på bolagets flygplatser. Trafiksäkerhetsverket ska för den civila luftfartens del sköta de uppgifter som hör till den oberoende tillsynsmyndigheten. Lagen fastställer Finavias praxis vid förhandlingar om tjänster med flygplatsanvändarna.

I Finland tillämpas den s.k. nätprincipen när det gäller flygplatsavgifterna. Vid de flygplatser som omfattas av denna princip tillämpas en enhetlig prissättning så att samma servicenivåbaserade avgift tas ut för samma tjänst beroende av enskilda flygplatsers lönsamhet, om det inte är fråga om en särskild tjänst.

Lagen kommer inte att tillämpas endast på civil luftfart utan även på militär luftfart och statlig luftfart. I lagen bestäms principerna för prissättningen.

Riksdagen krävde i sitt svar på regeringens proposition att man noggrant ska utreda säkerhetsmyndigheternas behov i fråga om flygplats- och flygplatstrafiktjänsterna och att man för flygplatstjänsternas del tryggar möjligheterna för dessa myndigheter att sköta sina lagstadgade uppgifter. Kommunikationsministeriet ska lämna en utredning om frågan till kommunikationsutskottet senast den 1 september 2012.


Mer information:
regeringsråd Maija Ahokas, tfn 09 160 28390, 0400 316 178