Finland ansöker om ekonomiskt stöd hos EU för trafikprojekt

Pressmeddelande 03.07.2017 16.52 fi sv en

Finländska aktörer ansöker om ekonomiskt stöd (FSE) hos EU för farleds- och trafikprojekt. Det gäller en så kallad Blending-ansökan, där helt statsfinansierade projekt inte kan få stöd. Blending-ansökan innebär att projektet ska ha fått privat lånefinansiering och ge avkastning. Stöd ansöks till ett belopp av sammanlagt 21,32 miljoner euro.

Finska staten deltar i ansökningarna för förbättring av hamnleden i Nordsjö och järnvägs- och landvägsterminalen i Kouvola. Staten deltar som ägare och delfinansiär av infrastrukturen. Finansutskottet gav sitt bifall till ansökningarna den 28 juni.

Nordsjö hamn vill fördjupa hamnbassängen och farleden till den för att kunna ta emot större, fullastade fartyg. Djupet ska ökas från nuvarande 11 meter till 13 meter. Till följd av ökningen av djupet i farleden har moderna containerfartyg tillträde till hamnen och så kan en flaskhals för utrikeshandeln undanröjas. För projektet ansöks stöd till ett sammanlagt belopp av 6,71 miljoner euro, av vilket statens andel kommer att uppgå till 2,49 miljoner euro. Projektet samordnas av Helsingfors Hamn Ab och dess samarbetspartner är kommunikationsministeriet. Projektet genomförs av Trafikverket.

För järnvägs- och landvägsterminalen i Kouvola ansöks stöd till ett belopp av sammanlagt 7,72 miljoner euro. Syftet med stödet är att bygga en öppen järnvägsterminal och att möjliggöra hantering av last från långa tåg och en kombination av olika transportformer. Målet för projektet är bland annat att göra den logistiska kedjan smidigare och att förbättra verksamhetsförutsättningarna för transporter på järnväg. Projektfinansiering ansöks gemensamt av staden Kouvola och finska staten.

Projekt för vilka andra aktörer ansöker om finansiering är Finavias multimodala resecentrum på Helsingfors-Vanda flygplats och projektet MEGA-E: Metropolitan Greater Areas – Electric som Fortum Abp deltar i. På Helsingfors-Vanda flygplats är målet att förbättra landstransporterna genom att underlätta övergången från en transportform till en annan. Inom MEGA-E planeras i sin tur ett laddningsnät som är oberoende av bilindustrin i 16 länder för att det ska vara möjligt att använda elenergi i trafiken.

Åren 2014‒2020 investerar Fonden för ett sammanlänkat Europa FSE Transport för att modernisera Europas transportinfrastruktur, komplettera felande länkar och ta bort flaskhalsar.

Enligt kommissionens preliminära meddelande om tidsschemat fattar kommissionen beslut om FSE-stöd i maj 2018. Dessförinnan görs bland annat kontroller av bidragsberättigande, en extern och en intern utvärdering av projekten samt ekonomiska och finansiella kommitténs konsultation.

Ytterligare information:

Lassi Hilska, trafikråd, ledande sakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 040 543 6573