Finland framförde sina synpunkter på reformen av TEN-T-förordningen vid transportministrarnas möte

Pressmeddelande 24.02.2022 13.15 fi sv en

EU-ordförandelandet Frankrike ordnade ett inofficiellt transportministermöte i Le Bourget den 21–22 februari 2022. (Bild: Kommunikationsministeriet)

Europeiska unionens transportministrar sammanträdde i Le Bourget i Frankrike den 21–22 februari. Vid det informella mötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka och högnivårepresentanten Mikael Nyberg.

Under mötet diskuterades det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). I december 2021 publicerade Europeiska kommissionen ett förslag till en ny förordning om TEN-T.

Finland framförde sina synpunkter på reformen. Den nya förordningen påverkar hur transportlederna och knutpunkterna utvecklas fram till 2050.

– I diskussionerna har vi tagit upp Finlands nationella särdrag, till exempel de små trafikvolymerna och de långa avstånden jämfört med det övriga Europa. Vi måste se till att det inte ställs orimliga krav på Finland genom EU-lagstiftningen. Infrastrukturen för export, såsom hamnarna, är exceptionellt viktiga för Finland, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Finland stöder målen i förslaget till förordning och utvecklandet av det transeuropeiska transportnätet. Det är viktigt att förordningen gör det möjligt att beakta Finland särdrag, i synnerhet de små trafikvolymerna. För ett exportberoende land som Finland är hamnarna livsviktiga. Det är med andra ord av största vikt att de finländska hamnar som nu ingår i det övergripande nätet behåller sin ställning och att stomnätet och det övergripande nätet kan utvidgas i Finland. Också de särdrag som beror på långa avstånd, vintersjöfarten och den glesa bebyggelsen måste beaktas. EU:s ordförandeland Frankrike har som mål att uppnå en allmän riktlinje om förslaget i juni 2022. Den nya förordningen ersätter den nuvarande förordningen uppskattningsvis 2024.

Ministrarna diskuterade också hur utsläppen från transporterna ska minskas, hur transportsektorn ska locka arbetstagare och innovationsverksamheten inom sektorn. Vid det informella ministermötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka den 21 februari och av högnivårepresentanten Mikael Nyberg den 22 februari.

Mer information:

Mikael Nyberg, högnivårepresentant, tfn +358 40 837 8794, mikael.nyberg@gov.fi