null Finland ska bli ledande inom intelligent trafik

Finland ska bli ledande inom intelligent trafik

Pressmeddelande 26.04.2017 10.30 fi sv en

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen revolutionerar trafiken och kommunikationen. Information håller på att utvecklas till en kritisk produktionsfaktor som dominerar framtidens kommunikationsarkitektur. Finland har en möjlighet att bli en föregångare när det gäller att snabbt ta i bruk och tillämpa nya globala tekniska lösningar. För att det ska lyckas måste ett enhetligt system för trafik, transport och kommunikation utnyttjas effektivt, konstateras det i rapporten Kommunikationsarkitekturen 2030 och 2050.

Före detta statsminister Esko Aho är ordförande i den utredningsgrupp som sammanställt rapporten och de övriga medlemmarna är den tidigare ordföranden för Finlands Fackförbunds Centralorganisation Lauri Lyly och grundaren av företaget Pivot5, styrelseordförande Inka Mero. Rapporten överräcktes till kommunikationsminister Anne Berner den 26 april.

- Det nuvarande systemet måste inte bytas ut för att det skulle fungera dåligt utan för att det inte svarar mot framtida utmaningar inom trafik-, transport- och kommunikationssektorn. Den vision som presenteras i rapporten ger verktyg för pågående reformer och tar också upp hur och i vilken riktning kommunikationens villkor bör utvecklas i Finland i framtiden. Vår erfarenhet från teleområdet och av mobilteknikens revolution är ett bra exempel, konstaterar Aho.

- I arbetet med visionen har utredarna lyft fram informationens växande betydelse som konkurrensfördel i framtiden. Jag hoppas att finländska företag greppar den här möjligheten att utveckla nya tjänster och ny affärsverksamhet. Visionen ger också verktyg till den parlamentariska arbetsgruppen som diskuterar trafiknätets finansiering, berömmer minister Berner.

I utredningsgruppens vision smälter den traditionella trafiken och digitala lösningar ihop till ett större system. Automatiseringen tilltar, de skräddarsydda digitala tjänsterna ökar och blir mer mångsidiga och de traditionella säkerhetsriskerna blir färre. I och med förändringen övergår vi från ett standardiserat och stelt system till individuella och flexibla lösningar. Samtidigt hotas dataskyddet och de digitala systemens trovärdighet från flera håll och detta måste lösas i den kommande beredningen.

I rapporten beskrivs olika faktorer som driver förändringen i kommunikationssektorn och delfaktorer i en fungerande kommunikationsarkitektur. Förutom information är också tillgänglighet, öppna gränssnitt, prissättning, beskattning och reglering viktiga faktorer. Finlands starka sidor, med hjälp av vilka visionen ska uppnås, är den höga utbildningsnivån, särskilt det avgörande IKT-kunnandet, och det fungerande samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn.

Utredarna presenterade framtidsscenarier för åren 2030 och 2050 där Finland i enlighet med visionen lyckats utnyttja tekniska lösningar. År 2030 har datakabeln via Nordostpassagen gjort Finland till en knutpunkt i kommunikationen mellan Europa och Asien. Metropolen Helsingfors är en del av samma pendlingsområde som Sankt Petersburg, Tallinn och Stockholm tack vare supersnabba trafikförbindelser. Snabba förbindelser gör det möjligt att utnyttja tjänster, arbeta och bo också utanför stadsområdena.

I rapporten konstateras det att utvecklandet av en sammanhängande infrastruktur förutsätter tillräcklig finansiering. Infrastrukturens utveckling ska enligt visionen i främsta hand styras av efterfrågan och det blir samhällets roll att trygga behoven i de delar av landet som faller utanför detta, såsom glest bebodda områden. Finansieringen av framtidens infrastruktur ska i allt högre grad bestå av både offentlig och privat finansiering.

Utredarna har lyft fram viktiga faktorer att beakta när en strategi för att uppnå visionen börjar utformas. Nätverken för trafik, transport och kommunikation måste utvecklas tillsammans, synkroniserat. Kommunikationstjänsterna måste därtill produceras på marknadens villkor och så tillgänglig information och öppna gränssnitt utnyttjas.

Utredningsgruppen tillsattes av kommunikationsministeriet i september 2016 för att framställa en vision om hur man genom djärv utveckling av kommunikationssystemen kan skapa välfärd, konkurrenskraft och ett gynnsamt klimat för samhällsekonomin i Finland till åren 2030 och 2050. Utredarnas rapport Liikenne- ja viestintäarkkitehtuuri 2030 ja 2050 (”Kommunikationsarkitekturen 2030 och 2050”, rapporter och utredningar 7/2017) finns att läsa på finska på kommunikationsministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information

Utredare:

Esko Aho, tfn 050 331 2021

Lauri Lyly, tfn 050 68293

Inka Mero, tfn 045 121 4394

Mikael Nyberg, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 837 8794