Finland understöder en förlängning av roamingregleringen

Pressmeddelande 09.04.2021 09.50 fi sv en

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning som ska förlänga roamingregleringen med tio år fram till sommaren 2032. I förslaget föreslås de högsta partipriserna sänkas 2022 och 2025. Den 8 april 2021 lämnade statsrådet en skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag.

Kommissionens förslag hänför sig till den reform som genomfördes sommaren 2017, där roamingavgifter som tas ut av kunderna i princip slopades. För konsumenterna innebar detta i praktiken att mobilsamtalen och användningen av mobildata i huvudsak började kosta samma sak såväl inom EU som i hemlandet. I pristaken i förordningsförslaget är det fråga om partiavgifter som teleföretagen tar ut av varandra. Bestämmelser om maximinivån på dessa partiavgifter finns i en tidsbegränsad förordning som gäller till sommaren 2022. Förordningen innehåller också andra bestämmelser om roaming som kommissionen föreslår att ska fortsätta i stort sett på samma sätt som för närvarande.

Statsrådet understöder starkt en fortsatt reglering av partipriserna, men anser attde reglerade partipriserna bör återspegla de faktiska kostnaderna så noggrant som möjligt. För Finland är tillräckligt låga partipriser särskilt viktiga bl.a. därför att en betydande del av konsumenterna använder obegränsade datapaket i sina anslutningar. Enligt statsrådet kan en högsta partiprisnivå som är för hög medföra ett tryck på att höja de inhemska priserna för mobila kommunikationstjänster.

I kommissionens förslag har det dessutom tagits in nya bestämmelser om användningen av nödtjänster, tjänsternas kvalitet och betalteletjänster. Detta skulle göra det möjligt för konsumenterna att kostnadsfritt använda nödtjänster i hela EU och göra det möjligt för konsumenterna att få roamingtjänster av samma kvalitet även i andra delar av EU än i hemlandet. Statsrådet anser att dessa mål är värda att understöda, dock med beaktande av att bestämmelserna inte ska begränsa teleföretagens möjligheter att ingå kommersiellt lönsamma roamingavtal.

Vad händer härnäst?

Behandlingen av förslaget till förordning fortsätter i rådets telearbetsgrupp och i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Ytterligare information:

Katariina Vuorela, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 029, katariina.vuorela(at)lvm.fi, Twitter @vuorelakata