Finland understöder målen för den europeiska mediefrihetsakten

Pressmeddelande 10.11.2022 13.45 fi sv en

Tidningar på ett ställ. (Bild: Anna Malygina / Shutterstock)

Statsrådet har den 10 november 2022 överlämnat en U-skrivelse om en europeisk mediefrihetsakt (Media Freedom Act, MFA) till riksdagen, där riktlinjerna för Finlands ståndpunkter i frågan dras upp. Finland understöder i princip syftet med rättsakten att förenhetliga EU-ländernas lagstiftning gällande mediasektorn, för att den inre marknaden ska kunna effektiveras och mediefriheten främjas.

Kommissionen antog den 16 september 2022 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om mediefrihet. Förslaget syftar till att skydda mediernas mångfald och självständighet i EU och till att säkerställa att offentliga och privata mediebolag lättare än för närvarande kan verka på EU:s inre marknad. Rättsakten är en del av EU:s strävan att främja demokratiskt deltagande, bekämpning av desinformation och stödja mediernas frihet och mångfald.

Genom rättsakten förhindras medlemsstaternas möjligheter att direkt eller indirekt påverka medietjänstleverantörers redaktionella beslut. Medietjänstleverantörerna ska åläggas en skyldighet att hålla ägandeuppgifterna transparenta.

I fråga om de offentliga medierna förenhetligas bestämmelserna om de personer som ska väljas till ledande poster i mediehusen inom EU. Författningen innehåller också förpliktelser som gäller innehållet i de allmännyttiga medierna.

Enligt författningen ska det inrättas en ny oberoende, rådgivande europeisk nämnd för medietjänster med uppgift att bistå kommissionen vid genomförandet och övervakningen av förordningen.

Finland understöder främjandet av mediernas frihet och pluralism

Statsrådet stöder förordningsförslagets mål att främja mediefriheten och en fungerande mediemarknad i EU. En fri och pluralistisk mediemiljö är en viktig faktor när det gäller att stärka rättsstaten, demokratin och korruptionsbekämpningen.

Statsrådet anser det vara viktigt att den administrativa börda av de nya skyldigheter som de föreslagna bestämmelserna medför för de nationella myndigheterna och tillhandahållarna av medietjänster ska förbli skälig. Statsrådet lyfter också fram flera punkter i författningen som behöver ytterligare utredningar bland annat i fråga om förhållandet mellan propositionen och befintliga bestämmelser, myndigheternas uppgifter och det nationella handlingsutrymmet.

Vad händer härnäst?

Förslaget ska behandlas i rådets arbetsgrupp, i vars verksamhet Finland deltar aktivt.

Avsikten är att mediefrihetsakten ska träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen ska huvudsakligen tillämpas från och med sex månader efter ikraftträdandet.

Ytterligare information

Eero Salojärvi, överinspektör, eero.salojarvi(at)gov.fi, tfn 050 577 3284

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829